ΑΡΘΡΟΝ-61
Η ΔΟΜΗΣΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΜΙΚΤΟΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ
Εφαρμογή του συστήματος

1. Κατά την έγκρισιν ρυμοτομικών σχεδίων νέων οικισμών ή επεκτάσεων υφισταμένων σχεδίων δεν επιτρέπεται η θέσπισις του μικτού συστήματος δομήσεως.
2. Εις περίπτωσιν ωργανωμένης δομήσεως κατ' εφαρμογήν στεγαστικών προγραμμάτων εκτελουμένων υπό του Κράτους ή οιωνδήποτε εξουσιοδοτημένων φορέων επιτρέπεται το μικτόν σύστημα δομήσεως βάσει ειδικής μελέτης.
"Επιτρέπεται επίσης η θέσπισις του μικτού συστήματος δομήσεως εις περιοχάς εντός εγκεκριμένου σχεδίου ή εντασσομένας το πρώτον εις εγκεκριμένον σχέδιον, εφ' όσον το 1/4 τουλάχιστον των οικοπέδων οικοδομικού τετραγώνου έχει οικοδομηθή βάσει του ως άνω συστήματος".
(Σ.Σ. Το εντός "..." εδάφ. προσετέθη με το άρθ. 11 παρ. 5 του Ν-720/77 (ΦΕΚ-297/Α/6-10-77).
3. 'Οπου βάσει κειμένων διατάξεων εφαρμόζεται το μικτόν σύστημα εξακολουθεί τούτο ισχύον κατά τας διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου εφ' όσον δια Π.Δ/τος δεν ετροποποιήθη τούτο.