ΑΡΘΡΟΝ-62
Η ΔΟΜΗΣΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΜΙΚΤΟΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ
Ποσοστόν καλύψεως των οικοπέδων

1. Το μέγιστον ποσοστόν καλύψεως απάντων των οικοπέδων του μικτού συστήματος ορίζεται εις 0,60 της όλης επιφανείας αυτών.
2. Ειδικαί διατάξεις καθορίζουσαι οιανδήποτε περιοχήν του μικτού συστήματος ποσοστά καλύψεως μικρότερα των δια του παρόντος καθοριζομένων εξακολουθούν ισχύουσαι.
3. Ειδικαί διατάξεις καθορίζουσαι εις οιανδήποτε περιοχήν του μικτού συστήματος ποσοστά καλύψεως μικρότερα των δια του παρόντος καθοριζομένων, παύουν ισχύουσαι από της ισχύος του παρόντος.