ΑΡΘΡΟΝ-63
Η ΔΟΜΗΣΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΜΙΚΤΟΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ
Θέσις του κτιρίου εν τω οικοπέδω

1. Το κτίριον κατά την κυρίαν όψιν αυτού τοποθετείται επί της γραμμής δομήσεως υφίσταται δε μιας των πλαγίων πλευρών ως και της οπισθίας πλευράς του οικοπέδου τουλάχιστον κατά 2,50 μ.
2. Εις περίπτωσιν καθ' ήν εκ του πλαγίου ακαλύπτου τμήματος του οικοπέδου φωτίζονται και αερίζονται χώροι κυρίας χρήσεως η ελαχίστη απόστασις του κτιρίου από του αντιστοίχου πλαγίου ορίου του οικοπέδου και καθ' όλον το ύψος του κτιρίου δίδεται υπό της σχέσεως: Δ = 2,50 + 0,15 (Η - 5 - Υ).
Εις την ανωτέρω σχέσιν Η είναι το μέγιστον επιτρεπόμενον ύψος του κτιρίου μετρούμενον από της προς τούτο αφετηρίας και Υ το από της αυτής αφετηρίας ύψος της ποδιάς του ανοίγματος του ανήκοντος εις τον χαμηλότερον χώρον κυρίας χρήσεως του φωτιζομένου εκ του υπ' όψιν ακαλύπτου χώρου.