ΑΡΘΡΟΝ-64
Η ΔΟΜΗΣΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΜΙΚΤΟΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ
Ελάχιστον μήκος κυρίας όψεως κτιρίου

1. Κατά την εφαρμογήν των διατάξεων του άρθρου 63 δύναται όπως το μήκος της κυρίας όψεως του κτιρίου είναι μικρότερον των 8 μέτρων επιτρεπομένης της ελαττώσεως του πλάτους του πλαγίου ακαλύπτου τμήματος, του οικοπέδου προς εξασφάλισιν του ως άνω μήκους των 8 μέτρων άνευ υπερβάσεως του κατά την περιοχήν ισχύοντος συντελεστού δομήσεως.
2. Εις περίπτωσιν καθ' ήν τηρουμένου του μήκους των 8 μέτρων της κυρίας όψεως του κτιρίου απομένει απόστασις αυτού από του πλαγίου ορίου μικροτέρα του ενός μέτρου επιτρέπεται η επαφή του κτιρίου προς το πλάγιον τούτο όριον".
(Σ.Σ. Η παρ. 2 του άρθ. 64 τίθεται ως αντικατεστάθη δια της παρ. 42 του άρθ. 1 ΝΔ-205/74 (ΦΕΚ-363/Α/7-12-74).