ΑΡΘΡΟΝ-65
Η ΔΟΜΗΣΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΜΙΚΤΟΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ
Κτίριον εν απαφή προς αμφότερα τα πλάγια όρια

'Οταν εν επαφή αμφοτέρων των πλαγίων ορίων του οικοπέδου υφίστανται κτίρια επιτρέπεται όπως, ασχέτως του μήκους του προσώπου του θεωρουμένου οικοπέδου, το ανεγειρόμενον επ' αυτού κτίσμα εφάπτεται αμφοτέρων των πλαγίων ορίων άνευ υπερβάσεως του κατά την περιοχήν ισχύοντος συντελεστού δομήσεως και ποσοστού καλύψεως.