ΑΡΘΡΟΝ-66
Η ΔΟΜΗΣΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΜΙΚΤΟΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ
Ελάχισται αποστάσεις του κτιρίου από του οπισθίου ορίου του οικοπέδου

Εφ' όσον εξ ετέρων διατάξεων δεν προκύπτουν μείζονες αποστάσεις εν ουδεμιά περιπτώσει επιτρέπεται όπως σημείον τι της οπισθίας όψεως του κτιρίου καθ' οιονδήποτε τρόπον και αν αύτη διαμορφούται απέχη του έναντι ταύτης οπισθίου ορίου του οικοπέδου απόστασιν Δ μικροτέραν της διδομένης υπό της σχέσεως Δ=2,50+0,05
Η ένθα Η το μέγιστον επιτρεπόμενον ύψος του κτιρίου μετρούμενον από της προς τούτο αφετηρίας μετρήσεως.
Κατ' εξαίρεσιν δια βάθη του οπισθίου ορίου του οικοπέδου από της γραμμής δομήσεως μικροτέρα των 12 μέτρων έχουν εφαρμογήν αι διατάξεις του άρθρου 18 του παρόντος.