ΑΡΘΡΟΝ-67
Η ΔΟΜΗΣΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΜΙΚΤΟΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ
Συσχέτισις του συστήματος προς το του συνεχούς

Η δόμησις κατά το μικτόν σύστημα διέπεται κατά τα λοιπά υπό των διατάξεων του Κεφαλαίου Α' του Μέρους ΙΙ του παρόντος.