ΑΡΘΡΟΝ-68
Η ΔΟΜΗΣΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΠΤΕΡΥΓΩΝ
Περιοχαί εφαρμογής του συστήματος

1. Προκειμένου περί αγροτικών οικισμών κάτω των δύο χιλιάδων κατοίκων, αγροτικών περιοχών των πόλεων ως και τμημάτων πόλεων παραδοσιακού χαρακτήρος, επιτρέπεται η θέσπισις του συστήματος δομήσεως κατά πτέρυγας".
(Σ.Σ. Η παρ. 1 του άρθ. 68 τίθεται ως αντικατεστάθη δια της παρ. 43 του άρθ. 1 ΝΔ-205/74 (ΦΕΚ-363/Α/7-12-74).2. Ο χαρακτηρισμός και ο καθορισμός των αγροτικών οικισμών και των αγροτικών περιοχών των πόλεων γίνεται δι' αποφάσεως του Νομάρχου δημοσιευομένης δια της εφημερίδος της Κυβερνήσεως.
3. Οπου βάσει κειμένων διατάξεων εφαρμόζεται το σύστημα των πτερύγων εξακολουθεί τούτο ισχύον κατά τας διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου εφ' όσον δια Π. Διατάγματος δεν τροποποιηθή τούτο.