ΑΡΘΡΟΝ-69
Η ΔΟΜΗΣΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΠΤΕΡΥΓΩΝ
Ελάχιστα όρια αρτιότητος οικοπέδων

1. Τα ελάχιστα όρια διαστάσεων και εμβαδού των οικοπέδων εις τους κατά το άρθρον 68 οικισμούς και περιοχάς ορίζονται εις 14 μέτρα δια το πρόσωπον, 18 μέτρα δια το βάθος και 250 μ2 δια το εμβαδόν.2. Κατά την έγκρισιν το πρώτον των κατά το άρθρον 68 οικισμών και περιοχών δεν επιτρέπεται η θέσπισις ορίων εμβαδού και διαστάσεων μικροτέρων των υπό της προηγουμένης παραγράφου 1 καθοριζομένων άτινα είναι και τα κατώτατα όρια της παρεκκλίσεως όταν δια του κανόνος καθορίζωνται μείζονα τούτων. Εξαίρεσις δύναται να γίνη μόνον δι' οικόπεδα υφισταμένων οικισμών εντασσομένων εις σχέδιον πόλεως.3. Κατά παρέκκλισιν των διατάξεων της ανωτέρω παραγράφου 1 οικόπεδα εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων οικισμών ή περιοχών πόλεων άτινα έχουν κατά την δημοσίευσιν του παρόντος τα υπό των ειδικών διατάξεων δι'αυτά καθορισθέντα τυχόν μικρότερα όρια εμβαδού και διαστάσεων, είτε κατά τον κανόνα είτε κατά παρέκκλισιν τυγχάνουν άρτια εντός των περιοχών αυτών.4. Διατάξεις καθορίζουσαι εντός των κατά την παράγραφον 1 οικισμών ή περιοχών πόλεων ελάχιστα όρια εμβαδού και διαστάσεων μεγαλυτέρα των δια της παραγράφου ταύτης καθοριζομένων εξακολουθούν ισχύουσαι.