ΑΡΘΡΟΝ-70
Η ΔΟΜΗΣΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΠΤΕΡΥΓΩΝ
Ποσοστόν καλύψεως

1. Η μεγίστη καλυπτομένη υπό των πάσης φύσεως κτιρίων (κυρίων και βοηθητικών) επιφάνεια παντός οικοπέδου (μεσαίου, γωνιαίου, διαμπερούς κ.λ.π.) ορίζεται εις 0,60 της όλης επιφανείας του οικοπέδου.2. Ειδικαί διατάξεις καθορίζουσαι εντός των κατά την παράγραφον 1 οικισμών ή περιοχών πόλεων ποσοστά καλύψεως μικρότερα των δια του παρόντος καθοριζομένων εξακολουθούν ισχύουσαι.3. Ειδικαί διατάξεις καθορίζουσαι ποσοστά καλύψεως μεγαλύτερα των δια του παρόντος καθοριζομένων παύουν ισχύουσαι από της ισχύος του παρόντος.