ΑΡΘΡΟΝ-71
Η ΔΟΜΗΣΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΠΤΕΡΥΓΩΝ
Θέσις των ακαλύπτων εκτάσεων του οικοπέδου

1. Η ακάλυπτος επιφάνεια του οικοπέδου διατάσσεται αναλόγως των λειτουργικών αναγκών των κτιρίων, ενιαίως ή εις τμήματα, εις οιανδήποτε θέσιν του οικοπέδου συμφώνως προς τας διατάξεις των παραγρ. 2 και 3.
2. 'Οταν τα κτίρια δεν τοποθετώνται εν επαφή προς τα πλάγια και οπίσθιον όριον του οικοπέδου η ελαχίστη απόστασις αυτών από των ως άνω ορίων καθορίζεται εις 2.50 μέτρα".
(Σ.Σ. Η παρ. 2 του άρθ. 71 τίθεται ως αντικατεστάθη δια της παρ. 44 άρθ. 1 ΝΔ-205/74 (ΦΕΚ-363/Α/7-12-74).
3. Η ελαχίστη απόστασις μεταξύ οιωνδήποτε αυτοτελών κτιρίων ορίζεται εις 2,50 μέτρα.
4. Η ελαχίστη απόστασις τοίχων του αυτού κτιρίου ορίζεται εις 2.50 μέτρα όταν επί των τοίχων υφίστανται ανοίγματα χώρων κυρίας χρήσεως και εις 1 μέτρον όταν επί των τοίχων υφίστανται ανοίγματα χώρων μόνον βοηθητικής χρήσεως.
5. Εφ' όλων των κατά τας προηγουμένας παραγράφους του παρόντος άρθρου ακαλύπτων τμημάτων του οικοπέδου επιτρέπονται ανοίγματα χώρων κυρίας χρήσεως.