ΑΡΘΡΟΝ-72
Η ΔΟΜΗΣΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΠΤΕΡΥΓΩΝ
Αριθμός ορόφων, ελεύθερον ύψος ορόφου, ύψος των κτιρίων και αφετηρία μετρήσεως αυτού

1. Ο μέγιστος αριθμός των ορόφων των κτιρίων ορίζεται εις δύο (2) ανεξαρτήτως πλάτους οδού.
2. Το ελάχιστον ελεύθερον ύψος του ορόφου ορίζεται δια μεν το ισόγειον εις 3 μέτρα δια δε τον όροφον εις 2,70 μέτρα.
3. Το μέγιστον ύψος των κτιρίων ορίζεται εις 7,50 μέτρα μετρούμενον από της φυσικής ή τεχνητής στάθμης του πέριξ εδάφους. Υπεράνω του ύψους τούτου ουδεμία κατασκευή επιτρέπεται εκτός στηθαίου ή στέγης ύψους το πολύ 2,70 μέτρων και απολήξεως κλιμακοστασίου εξυπηρετούντος το δώμα".
(Σ.Σ. Η παρ. 3 του άρθ. 72 τίθεται ως αντικατεστάθη δια της παρ. 45 του άρθ. 1 ΝΔ-205/74 (ΦΕΚ-363/Α/7-12-74), η ισχύς της οποίας άρχεται μετά τρίμηνον από της δημοσιεύσεως).
4. Εις περίπτωσιν προσθήκης ορόφου επί υφισταμένου ισογείου επιτρέπεται υπέρβασις του ύψους των 7,50 μ. κατά 1,00 το πολύ μέτρον προς εξασφάλισιν του ελαχίστου ελευθέρου ύψους του ορόφου.
5. Αι διατάξεις του παρόντος άρθρου ως και των άρθρων 70 και 71 του παρόντος ΝΔ. έχουν εφαρμογήν και επί οικισμών χαρακτηρισθέντων ως προϋφισταμένων του έτους 1923 και δομουμένων κατά το σύστημα των πτερύγων".
(Σ.Σ. Η παρ. 5 του άρθ. 72 τίθεται ως προσετέθη δια της παρ. 46 του άρθ. 1 ΝΔ-205/74 (ΦΕΚ-363/Α/7-12-74).