ΑΡΘΡΟΝ-73
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑΙ ΕΙΣ ΑΠΑΝΤΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΟΜΗΣΕΩΣ
Οικόπεδα κατά παρέκκλισιν άρτια και δομήσιμα

1. Οικόπεδα έχοντα κατά την έναρξιν ισχύος του παρόντος το απαιτούμενον ελάχιστον εμβαδόν αρτίων οικοπέδων, υπολειπόμενα Δε κατά την μίαν των κατά κανόνα ή την παρέκκλισιν διαστάσεων προσώπου ή βάθους κατά ποσοστόν μέχρι πέντε επί τοις εκατόν (5%) της ελαχίστης απαιτουμένης και μη δυνάμενα να τακτοποιηθούν θεωρούνται οικοδομήσιμα. Η αυτή ανοχή του 5% εις μίαν των διαστάσεων εφαρμόζεται και εις οικόπεδα καθιστάμενα ελλειμματικά συνεπεία ρυμοτομίας.
2. Οικόπεδα κείμενα εντός εγκεκριμένου σχεδίου, παραχωρηθέντα υπό του Κράτους μέχρι της ισχύος του παρόντος δι'αποφάσεων ή παραχωρητηρίων δι' οιονδήποτε λόγον, τυγχάνουν άρτια και οικοδομήσιμα με οίας διαστάσεις και εμβαδόν παρεχωρήθησαν. Εν περιπτώσει εμβαδού ή διαστάσεων εν τοις πράγμασι μικροτέρων των εις τας αποφάσεις ή τα παραχωρητήρια αναγραφομένων, τα οικόπεδα θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα εφ' όσον ή τοιούτη διαφορά δεν οφείλεται εις μείωσιν των οικοπέδων δια μεταβιβάσεων ή εις ρυμοτομίαν γενομένην μετά την υπό του Κράτους παραχώρησιν. Εάν όμως τα απομένοντα μετά την ρυμοτομίαν ως άνω οικόπεδα έχουν τα υπό των κειμένων γενικών ή ειδικών διατάξεων της περιοχής ελάχιστα όρια αρτιότητας κατά τον κανόνα ή την παρέκκλισιν θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 78 του παρόντος".
(Σ.Σ. Η παρ. 2 του άρθ. 73 τίθεται ως αντικατεστάθη δια της παρ. 47 του άρθ. 1 ΝΔ-205/74 (ΦΕΚ-363/Α/7-12-74) η ισχύς της οποίας άρχεται μετά τρίμηνον από της δημοσιεύσεως).
3. Δι' οικόπεδα κείμενα εντός εγκεκριμένων σχεδίων και αποζημειούμενα κατά την διεύρυνσιν εγκεκριμένων οδών επιτρέπεται, δια Π.Δ/των εκδιδομένων προτάσει του Υπουργού Δημοσίων 'Εργων, ο καθορισμός ορίων εμβαδών ή και διαστάσεων μικροτέρων και παντός ουχί κάτω των 3/4, των εν τη περιοχή των ως άνω οδών, ισχυόντων.
4. Γωνιαία οικόπεδα άρτια και οικοδομήσιμα καταστάντα ή καθιστάμενα μη άρτια ως προς το εμβαδόν λόγω αποτμήσεως κατά την επιβολήν στοών, θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα.
5. Οικόπεδα έχοντα πρόσωπα επί δυό ή περοσσοτέρων κοινοχρήστων εκτάσεων, εφ' ων ισχύουν διάφορα ελάχιστα όρια εμβαδού και διαστάσεων θεωρούνται άρτια εφ' όσον κέκτηνται εν τω συνόλω τα μικρότερα των ως άνω ελαχίστων ορίων.
6. Δι' αποφάσεων του Υφυπουργού - Περιφερειακού Διοικητού μετά σύμφωνον γνώμην του οικείου Συμβουλίου Δημοσίων 'Εργων επιτρέπεται η επί μικροτέρων οικοπέδων δόμησις δι' εγκαταστάσεις κοινής ωφελείας παρά του Δημοσίου, των Δήμων ή Κοινοτήτων, των εντολοδόχων αυτών ή και των οργανισμών κοινής ωφελείας.
7. Εν τη περιπτώσει της προηγουμένης παραγράφου 6 επιτρέπεται εις τους ιδιοκτήτας των ομόρων οικοδομών η αρχιτεκτονική διαμόρφωσις όψεως και η κατασκευή παραθύρων επί των εξωτερικών τοίχων ή μεσοτοίχων λαμβανομένων των τυχόν αναγκαίων μέτρων ασφαλείας των εγκαταστάσεων, απαγορευομένης πάντως οιασδήποτε λειτουργικής ή αρχιτεκτονικής προεξοχής επί των τοίχων τούτων.
8. Κατά την γενικήν αναθεώρησιν των όρων δομήσεως περιοχής τινός και εφ' όσον δια ταύτης καθορίζονται ελάχιστα όρια αρτιότητος οικοπέδων μεγαλύτερα των υπό ειδικών διατάξεων δια την υπ' όψιν περιοχήν καθοριζομένων τοιούτων επιτρέπεται όπως τα τελευταία θεσπισθούν ως παρέκκλισις."
(Σ.Σ. Η παρ. 8 τίθεται ως προσετέθη δια του άρθ. 5 του Ν-551/77 (ΦΕΚ-68/Δ/8-3-77).
9. Η δια της προηγουμένης παραγράφου προστιθεμένη παραγρ. 8 του άρθρου 73 του ΝΔ. 8/73 εφαρμόζεται και επί γενομένων ήδη κατά την ισχύν του παρόντος αναθεωρήσεων όρων δομήσεως.