ΑΡΘΡΟΝ-74
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑΙ ΕΙΣ ΑΠΑΝΤΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΟΜΗΣΕΩΣ
Ποσοστόν καλύψεως οικοπέδου εμπίπτοντος εις πλείονας τομείς του οικισμού

Εις οικόπεδον έχον πλείονα πρόσωπα επί οδών ή άλλων κοινοχρήστων χώρων, εφ' ων ισχύουν διάφορα ποσοστά καλύψεως το αυτό όμως σύστημα δομήσεως εφαρμόζεται ως ποσοστόν καλύψεως του όλου οικοπέδου το μείζον εξ αυτών. Εφ' όσον όμως επί του ως άνω οικοπέδου εφορμόζονται εφ' εκάστου προσώπου αυτού διάφορα συστήματα δομήσεως ως ποσοστόν καλύψεως του όλου οικοπέδου εφαρμόζεται ο μέσος όρος των διαφόρων ποσοστών καλύψεως, η Δε ακάλυπτος έκτασις του οικοπέδου διατάσσεται ως εις έκαστον σύστημα επιβάλλεται.