ΑΡΘΡΟΝ-75
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑΙ ΕΙΣ ΑΠΑΝΤΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΟΜΗΣΕΩΣ
Συντελεστής δομήσεως οικοπέδου εμπίπτοντος εις πλείονας τομείς του οικισμού

Εις οικόπεδον έχον πλείονα πρόσωπα επί οδών ή άλλων κοινοχρήστων χώρων εφ' ων ισχύουν διάφοροι συντελεσταί δομήσεως το αυτό όμως σύστημα δομήσεως εφαρμόζεται ως συντελεστής δομήσεως του όλου οικοπέδου ο μείζων εξ αυτών και αριθμός ορόφων εφ'εκάστην κυρίας όψεως του κτιρίου ο επιτρεπόμενος βάσει του κατά το αντίστοιχον πρόσωπον ισχύοντος συντελεστού δομήσεως ή αριθμού ορόφων. Η εξάντλησις του τυχόν υπολοίπου εκ του συντελεστού δομήσεως γίνεται δι' ορόφων εν εσοχή. Εφ' όσον όμως επί του ως άνω οικοπέδου εφαρμόζωνται εφ' εκάστου προσώπου αυτού και διάφορα συστήματα δομήσεως, ως συντελεστής δομήσεως του όλου οικοπέδου εφαρμόζεται ο μέσος όρος των διαφόρων συντελεστών και αριθμός ορόφων εφ' εκάστης κυρίας όψεως του κτιρίου ο επιτρεπόμενος βάσει του κατά το αντίστοιχον πρόσωπον ισχύοντος συντελεστού δομήσεως ή αριθμού ορόφων. Η εξάντλησις του τυχόν υπολοίπου εκ του συντελεστού δομήσεως γίνεται δι' ορόφων εν εσοχή.