ΑΡΘΡΟΝ-76
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑΙ ΕΙΣ ΑΠΑΝΤΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΟΜΗΣΕΩΣ
Ισχύον σύστημα δομήσεως

1. 'Οπου το ρομοτομικόν σχέδιον ή ο συναφής οικοδομικός κανονισμός οικισμού δεν καθορίζει σαφώς την τήρησιν ωρισμένου συστήματος δομήσεως ή όπου δεν υφίσταται σχέδιον θεωρείται ισχύον το συνεχές σύστημα, δυναμένον να εφαρμοσθή δι' οικισμούς κάτω των δύο χιλιάδων κατοίκων και του των πτερύγων.

2. Εάν εις οικισμούς ή τμήματα αυτών στερούμενα όρων δομήσεως εγένετο συστηματική δόμησις καθ' ωρισμένον σύστημα δομήσεως εκ των πραγμάτων εμφαινόμενον, ισχύει το εφαρμοσθέν τούτο σύστημα δομήσεως.