ΑΡΘΡΟΝ-77
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑΙ ΕΙΣ ΑΠΑΝΤΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΟΜΗΣΕΩΣ
Υψομετρική θέσις των κτιρίων

1.  Οσάκις το κτίριον τοποθετήται υψομετρικώς  εν εξαρτήσει προς το  υψόμετρον του πεζοδρομίου  της προ αυτού  οδού δέον όπως τούτο τοποθετήται συμφώνως προς την οριστικήν υψομετρικήν μελέτην ταύτης.
2.  Οσάκης  δεν υφίσταται  υψομετρική  μελέτη της οδού δέον όπως   καταρτίζεται  τοιαύτη   μελέτη  υπό   του  οικείου   Δήμου τουλάχιστον  επί  μήκους  ενός  οικοδομικού  τετραγώνου. Ελλείψει τοιαύτης  μελέτης δεν  επιτρέπεται η  χορήγησις αδείας ανεγέρσεως του κτιρίου.