ΑΡΘΡΟΝ-79
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑΙ ΕΙΣ ΑΠΑΝΤΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΟΜΗΣΕΩΣ
Διατήρησις κτιρίων ή οικισμών ιδιαιτέρου χαρακτήρος
Αισθητική διαμόρφωσις των κτιρίων.

1. Αι όψεις των κτιρίων κατά ορατά εν γένει μέρη αυτών, δέον όπως ικανοποιούν τας απαιτήσεις της αισθητικής τόσον ως μεμονωμένων κτιρίων, όσον και εν σχέσει προς την θέσιν και το περιβάλλον αυτών.
2. Απαγορεύεται η αλλοίωσις της αρχιτεκτονικής εμφανίσεως των κτιρίων δια της καλύψεως των αρχιτεκτονικών εσοχών και εξοχών δι' οιωνδήποτε προσθέτων εγκαταστάσεων ή δια της τοποθετήσεως προσθηκών μεταξύ αυτών. Εν περιπτώσει προσθήκης κατ' επέκτασιν ή καθ' ύψος του κτιρίου πρέπει αύτη να διαμορφούται αρχιτεκτονικώς αναλόγως της σημασίας του κτιρίου και της θέσεως αυτού, εν συναρτήσει προς την όλην επιφάνειαν αυτού προς εκπλήρωσιν των αισθητικών απαιτήσεων.
3. Απαγορεύεται η επί των προσόψεων των κτιρίων ανάρτησις προσθηκών προς έκθεσιν εμπορευμάτων ή δε άλλον τινά σκοπόν.
4. Ειδικώς προκειμένου πεσί τοποθετήσεως φωτεινών ή μη επιγραφών υπέρ το ύψος της οροφής του πρώτου ορόφου (ισογείου) ή υπέρ το ανώτατον επιτρεπόμενον ύψος του κτιρίου απαιτείται η γνωμοδότησις της Επιτροπής Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου ήτις τυγχάνει υποχρεωτική δια τον ιδιοκτήτην.
5. Αι διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων 1 έως 4 εφαρμόζονται επί νέων κτιρίων ως και επί καθ' οιανδήποτε έννοιαν επεκτάσεως υφισταμένων. Η Αρχή δύναται να επιβάλη την εφαρμογήν των ως άνω διατάξεων και επί υφισταμένων κτιρίων τάσσουσα εύλογον προθεσμίαν εις τους ιδιοκτήτας προς συμμόρφωσιν αυτών.
6. Δια Π.Δ/των εκδιδομένων προτάσει του Υπουργού Δημοσίων 'Εργων κατόπιν ητιολογημένης εκθέσεως της κατά περίπτωσιν αρμοδίας Υπηρεσίας, δύναται προς διατήρησιν ιδιαιτέρου ιστορικού, λαογραφικού, πολεοδομικού, αισθητικού ή και αρχιτεκτονικού χαρακτήρος να χαρακτηρίζονται κτίρια ως διατηρητέα ή Οικισμοί ή Τμήματα αυτών ως Παραδοσιακοί και να θεσπίζωνται όροι και περιορισμοί δομήσεως διάφοροι των δια του παρόντος ΝΔ. καθοριζομένων τοιούτων".
(Σ.Σ. Η παρ. 6 τίθεται ως αντικατεστάθη δια του Ν-622/77 άρθ. 4 (ΦΕΚ-171/Α/20-6-77).
" Με τα πιο πάνω Π. Διατάγματα μπορεί να επιβάλλεται σε όλο ή σε μέρος του παραδοσιακού οικισμού ή του τμήματος που χαρακτηρίζεται ως παραδοσιακό και η άσκηση του δικαιώματος προτιμήσεως του Δημοσίου για την αγορά ακινήτων, όπως προβλέπεται από το άρθρο 55 του Ν-947/1979 που έχει ανάλογη εφαρμογή και στην περίπτωση αυτή. Η επιβολή του δικαιώματος προτιμήσεως μπορεί να γίνει στις περιπτώσεις της παραγράφου αυτής και με μεταγενέστερα Π. Διατάγματα, χωρίς να αποκλείεται και η τμηματική επιβολή του στα διάφορα μέρη του παραδοσιακού οικισμού ή παραδοσιακού τμήματος οικισμού. Γιά τις περιπτώσεις της παραγράφου αυτής το δικαίωμα προτίμησης του Δημοσίου αρχίζει από τη δημοσίευση των πιο πάνω Π. Διαταγμάτων, τα οποία μπορεί να ορίσουν και χρόνο ισχύος των μικρότερο από αυτόν που ορίζει η παράγραφος 2 του άρθρου 55 του Ν-947/1979 ".
(Σ.Σ. Τα εντός "..." εδάφ. προσετέθησαν με το άρθ. 82 του Ν-1337/83 (ΦΕΚ-33/Α/14-3-83).
7. Δια των αυτών Π. Διαταγμάτων δύναται να αναστέλληται, εις οικισμούς ή περιοχάς αυτών, πάσα εργασία ανεγέρσεως νέων κτιρίων, κατεδαφίσεως ή επισκευής, προσθήκης, αλλαγής εξωτερικής εμφανίσεως υφισταμένων κτιρίων ως και πάσα εργασία υποδομής του οικισμού προκειμένης της συντάξεως οριστικής πολεοδομικής μελέτης ή και ειδικού κανονισμού δομήσεως.
Η έκδοσις των ως άνω Π.Διαταγμάτων γίνεται κατά τας διατάξεις του άρθρου 8 του από 17.7.1923. ΝΔ/τος "περί σχεδίων πόλεων κλπ ".
8. Προκειμένου περί οικισμών ή τμημάτων αυτών ή κτιρίων περί ων η παράγραφος 6 του παρόντος αι υποδείξεις των κατά την παράγραφον 4 του άρθρου 80 επιτροπών ενασκήσεως αρχιτεκτονικού ελέγχου, τυγχάνουν υποχρεωτικαί δια πάντας του φορείς.