ΑΡΘΡΟΝ-80
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑΙ ΕΙΣ ΑΠΑΝΤΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΟΜΗΣΕΩΣ
'Ασκησις αρχιτεκτονικού ελέγχου

1. Η αρχή δύναται να ασκή κατά την κρίσιν της αρχιτεκτονικόν έλεγχον της μορφής των κτιρίων δια της κατά την παράγραφον 4 του παρόντος άρθρου Επιτροπής Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου και να τροποποιή ή και να απορρίπτη μελέτην αντικειμένην προς την αισθητικήν.
2. Εις οικισμούς ή περιοχάς τούτων αξίους ιδιαιτέρας προσοχής λόγω του φυσικού ή αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος αυτών της ιστορικής, της αρχαιολογικής ή τουριστικής σημασίας τούτων και του εν γένει χαρακτήρος των δύναται η Αρχή πέραν του κατά τα ανωτέρω αρχιτεκτονικού ελέγχου να επιβάλη κατά την κρίσιν της περιορισμούς ή και υποχρεώσεις ως προς την αρχιτεκτονικήν εμφάνισιν των κτιρίων ή και ωρισμένας αρχιτεκτονικάς διατάξεις προσόψεων ως ισοϋψή κατ' ορόφους διάταξιν κτιρίων, αρχιτεκτονικήν διαμόρφωσιν των νέων ή ανακαίνισιν των υφισταμένων ορατών όψεων των κτιρίων και ανοιγμάτων αυτών ως και των μεσοτοίχων ή μανδροτοίχων, καταλλήλους χρωματισμούς των κτιρίων, την απαγόρευσιν ή την άρσιν αντιαισθητικών επικολλήσεων, επιγραφών και πάσις φύσεως διαφημίσεων.
3. Αι δια του ως άνω ελέγχου τούτου επιφερόμεναι ή υποδεικνυόμεναι μεταβολαι ή επιβαλλόμενοι περιορισμοί εις τα σχέδια των κτιρίων είναι υποχρεωτικαί.
4. Δια Π. Διαταγμάτων εκδιδομένων προτάσει του Υπουργού Δημοσίων 'Εργων δύνανται να συνιστώνται Επιτροπαί Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου των κτιρίων κατά πόλιν ή κατά νομόν ή και κατά πλείονας νομούς. Δια των αυτών Π. Διαταγμάτων καθορίζεται η σύνθεσις, αρμοδιότης και ο τρόπος λειτουργίας των Επιτροπών, τα όργανα τα καθορίζοντα τους ελεγχομένους οικισμούς ή περιοχάς ως και πάσαν συναφή λεπτομέρειαν.
5. Εις τας περιπτώσεις οικισμών ή περιοχών της παραγράφου 2 του παρόντος εις ους χάριν της διατηρήσεως ή διαμορφώσεως του περιβάλλοντος δέον να συντονίζωνται προς την ανοικοδόμησιν και έτερα επιδρώντα εις την τοιαύτην διαμόρφωσιν του περιβάλλοντος προβλήματα ως λειτουργίας κέντρων και καταστημάτων, διαρρυθμίσεως χώρων, κυκλοφορίας, διαφημίσεων, δύνανται να συναντώνται ειδικαί Επιτροπαί Ελέγχου εμφανίσεως της περιοχής συντονίζουσαι τας αρμοδιότητας πασών των δια τα θέματα εν τη περιπτώσει ταύτη, εκδίδονται τη συμπράξει και των συναρμοδίων Υπουργών. Η γνώμη της Επιτροπής δύναται να ορίζεται ως υποχρεωτική δια τας αντιστοίχους Υπηρεσίας.