ΑΡΘΡΟΝ-81
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑΙ ΕΙΣ ΑΠΑΝΤΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΟΜΗΣΕΩΣ
Φωτισμός και αερισμός των διαμερισμάτων

1. Οι κυρίας χρήσεως χώροι των κτιρίων ως και τα μαγειρεία πρέπει να δέχωνται τον αναγκαίον φωτισμόν και αερισμόν αμέσως εκ των κοινοχρήστων εκτάσεων του οικισμού ή και των υποχρεωτικώς ή προαιρετικώς αφιεμένων ακαλύπτων τμημάτων των οικοπέδων.
2. Η αναγκαία προς φωτισμόν και αερισμόν επιφάνεια του ανοίγματος (κτίστου) δεν δύναται να είναι μικροτέρα του ενός (1) τετραγωνικού μέτρου ανά 9 τετραγωνικά μέτρα επιφανείας δαπέδου χώρου.
3. Τα ανοίγματα προς αερισμόν χώρων βοηθητικής χρήσεως δύνανται να καταργώνται εάν εξασφαλίζεται τεχνητός αερισμός δια φυσικού ή μηχανικού ελκυσμού βάσει ειδικής μελέτης υποβαλλομένης εις την αρμοδίαν Αρχήν κατά την αίτησιν προς έκδοσιν της αδείας ανεγέρσεως του κτιρίου.
4. Εις τους χώρους σταθμεύσεως αυτοκινήτων δέον όπως εξασφαλίζεται φυσικός ή τεχνητός αερισμός.
5. Μαγειρεία εστιατορίων, ξενοδοχείων, νοσοκομείων, κέντρων διασκεδάσεως εφ' όσον αρμοδίως κέκτηνται άδειαν λειτουργίας, κλίβανοι νοσοκομείων και άλλαι συναφείς εγκαταστάσεις κατασκευαζόμενα εν υπογείω δέον να κέκτηνται πλήρες σύστημα μηχανικού εξοπλισμού.