ΑΡΘΡΟΝ-82
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑΙ ΕΙΣ ΑΠΑΝΤΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΟΜΗΣΕΩΣ
Κλίμακες - Βαθμίδες - Ανελκυστήρες

Α) Κύριαι κλίμακες των κτιρίων.

1. Αι κοινόχρηστοι κλίμακες αι εξυπηρετούσαι τους ορόφους των κτιρίων ως και οι περιβάλλοντες τούτους τοίχοι δέον όπως κατασκευάζωνται εξ ακαύστου υλικού.
2. Εις κτίρια μεγάλης επιφανείας κατασκευάζονται πλείονα κλιμακοστάσια κατά τρόπον ώστε ουδέν σημείον της κατόψεως των ορόφων απέχη απόστασιν, από του άξονος του κλιμακοστασίου, μεγαλυτέραν των 30 μ.
3. Εις κτίρια τριών και περισσοτέρων ορόφων το ελάχιστον καθαρόν πλάτος της κλίμακος ορίζεται εις 1,20 μέτρα εφ' όσον εξ ειδικών διατάξεων δεν ορίζεται μεγαλύτερον.
4. Το ελάχιστον πλάτος των πλατυσκάλων ορίζεται εις 1,20 μ. μη συμπεριλαμβανομένου του πλάτους της απ' αυτού αρχομένης κατιούσης βαθμίδος.
5. Δια κτίρια εξυπηρετούντα μέγαν αριθμόν προσώπων δύναται η Αρχή να ορίση αριθμόν κλιμακοστασίων και πλάτος κλιμάκων μεγαλύτερα των δια των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου οριζόμενα.
6. Αι κλίμακες των ειδικών κτιρίων, δέον όπως κατασκευάζωνται ευθύγραμμοι μετά πλατυσκάλων κατά πάσαν αλλαγήν κατευθύνσεως της κλίμακος μη επιτρεπομένων των σφηνοειδών βαθμίδων.
7. Διάδρομοι συνδέοντες κλίμακας ή κλίμακας μετά εξόδων δέον όπως έχουν πλάτος τουλάχιστον ίσον προς το πλάτος της κλίμακος.
8. Αι κύριαι κλίμακες των κτιρίων αποτελούν οργανικά στοιχεία αυτών και περιλαμβάνονται εις την κάλυψιν και τον συντελεστήν δομήσεως του οικοπέδου. Ειδικώς προκειμένου περί κτιρίων εξοχικού ή αγροτικού χαρακτήρος ένθα ο αριθμός των ορόφων δεν υπερβαίνει τους δύο (ισόγειον και εις όροφος επ' αυτού) το δε ύψος του όλου κτιρίου δεν υπερβαίνει τα 7 μέτρα, επιτρέπεται όπως η κυρία κλίμαξ ανόδου εις τον όροφον κατασκευάζηται ανοικτή και ασκεπής εντός του πλαγίου ή οπισθίου υποχρεωτικώς ακαλύπτου τμήματος του οικοπέδου υπό τον όρον, όπως ουδέν στοιχείον αυτής απέχη ολιγώτερον του 1 μέτρου από του ορίου του οικοπέδου το δε μήκος των βαθμίδων μη είναι μικρότερον των 0,90 μέτρου.

Β) Κλίμακες υπηρεσίας εντός των υποχρεωτικώς ακαλύπτων τμημάτων του οικοπέδου.

1. Εντός των υποχρεωτικώς αφιεμένων ακαλύπτων τμημάτων του οικοπέδου, οπισθίων ή πλαγίων, επιτρέπεται η κατασκευή κλιμάκων υπηρεσίας πλάτους τουλάχιστον 0,60 του μέτρου προς εξυπηρέτησιν μόνον δύο υπέρ το κατά την θέσιν της κλίμακος ισόγειον ορόφων. Εις την περίπτωσιν ταύτην εφ' όσον η στάθμη των βαθμίδων ή του τυχόν συμπαγούς στηθαίου φθάνη εις ύψος μεγαλύτερον του 1,50 μέτρου από της παρά την κλίμακα στάθμης φυσικής ή τεχνητής, του ακαλύπτου τμήματος του οικοπέδου, κατασκευάζονται αύται κατά το υπέρ το ως άνω 1,50 μέτρον τμήμα αυτών εις απόστασιν 1 μέτρου από των ορίων του οικοπέδου.
2. Κλίμακες υπηρεσίας εξυπηρετούσαι περισσοτέρους των δύο υπέρ το κατά την θέσιν της κλίμακος ισόγειον ορόφους κατασκευάζονται υποχρεωτικώς εσωτερικαί ενσωματούμεναι εις το κτίριον και περιλαμβάνονται εις την κάλυψιν και τον συντελεστήν δομήσεως του οικοπέδου.

Γ) Κλίμακες εντός των προαιρετικώς αφιεμένων ακαλύπτων τμημάτων του οικοπέδου.

1. Κλίμακες υπηρεσίας τοποθετούμεναι εντός των προαιρετικώς αφιεμένων ακαλύπτων τμημάτων του οικοπέδου δέον όπως ανεξαρτήτως του υλικού κατασκευής αυτών ευρίσκωνται εις απόστασιν από μεν των ανοιγμάτων χώρων βοηθητικής χρήσεως ενός μέτρου τουλάχιστον από δε των ανοιγμάτων χώρων κυρίας χρήσεως εις απόστασιν τουλάχιστον ίσην προς την απόστασιν της ελευθέρας θέας διαφυλασσομένου πάντοτε και του εύρους της ελευθέρας θέας των ανοιγμάτων, τηρουμένων και των διατάξεων του εδαφίου 1 της προηγουμένης παραγράφου Β'.
2. Κλίμακες υπηρεσίας εξυπηρετούσαι περισσοτέρους των δύο υπέρ το ισόγειον ορόφους κατασκευάζονται υποχρεωτικώς εσωτερικαί ενσωματούμεναι εις το κτίριον και περιλαμβάνονται εις την κάλυψιν και τον συντελεστήν δομήσεως του οικοπέδου.
3. 'Οταν επί του αυτού οικοπέδου ανεγείρωνται περισσότερα κτίρια τόσον παρά την οδόν, όσον και εις εσωτερικόν του οικοπέδου, αι τυχόν μεταξύ αυτών κατασκευαζόμεναι εξωτερικαί κλίμακες, κύριαι ή υπηρεσίας, δέον όπως απέχωσι των έναντι αυτών κτιρίων απόστασιν τουλάχιστον ίσην προς την μεταξύ των κτιρίων απαιτουμένην ελαχίστην απόστασιν.

Δ) Κλίμακες εντός προκηπίων (πρασιών).

Εντός του υποχρεωτικώς αφιεμένου πλάτους των προκηπίων επιτρέπονται κλίμακες ανιούσαι ή κατιούσαι, χωρίς ουδέν στοιχείον αυτών να εξέχη από της γραμμής δομήσεως περισσότερον του 0,25 Π, ένθα Π το πλάτος του υποχρεωτικώς αφιεμένου προκηπίου. Το συνολικόν ύψος των βαθμίδων ανιούσης κλίμακος μετρούμενον από της προ αυτής στάθμης του πεζοδρομίου δεν δύναται να υπερβαίνη το 1 μέτρον.

Ε) Βαθμίδες επί κοινοχρήστων εκτάσεων της πόλεως (οδών, πλατειών).

1. Ουδεμία απολύτως προεξοχή βαθμίδων επιτρέπεται από της γραμμής δομήσεως.
2. Εις περίπτωσιν τοποθετήσεως της κυρίας όψεως του κτιρίου εσώτερον της υπό του ρυμοτομικού σχεδίου προβλεπομένης γραμμής δομήσεως η τοποθέτησις βαθμίδων μέχρι της γραμμής δομήσεως επιτρέπεται, όπου κατά την κρίσιν της Αρχής δεν δημιουργείται κίνδυνος δια το κοινόν και αισθητική ανωμαλία.
3. Κατιούσαι βαθμίδες των κτιρίων επί των πεζοδρομίων απαγορεύονται απολύτως.
Εσωτερικαί κατιούσαι κλίμακες των κτιρίων δέον να έρχωνται από αποστάσεως τουλάχιστον ενός μέτρου έσωθεν της γραμμής δομήσεως.
4. Αι διατάξεις της παραγράφου 3 έχουν εφαρμογήν και επί υφισταμένων κλιμάκων αντικειμένων προς τας διατάξεις αυτής. Προς αποτροπήν τυχόν υφισταμένου κινδύνου η Αρχή τάσσει εύλογον προθεσμίαν εντός της οποίας πας υπόχρεως οφείλει να ενεργήση ό,τι δει προς άρσιν του κινδύνου.

ΣΤ) Ανελκυστήρες.

Εις κτίρια έχοντα τρεις τουλάχιστον ορόφους υπέρ το ισόγειον είναι υποχρεωτική η εγκατάστασις ενός κατ' ελάχιστον ανελκυστήρος δυνατότητος μεταφοράς ουχί ελάσσονος των τρίων ατόμων.
Ζ. Αι διατάξεις της προηγουμένης παραράφου ΣΤ ως και των εδαφίων Α3 και Α4 του παρόντος άρθρου δεν έχουν υποχρεωτικήν εφαρμογήν επί του καθ' ύψος προσθηκών επί κτιρίων ανεγερθέντων βάσει προϋσχυσασών διατάξεων".
(Σ.Σ. Η παρ. Ζ τίθεται ως προσετέθη δια της παρ. 49 άρθ. 1 ΝΔ-205/74 (ΦΕΚ-363/Α/7-12-74).