ΑΡΘΡΟΝ-83
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑΙ ΕΙΣ ΑΠΑΝΤΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΟΜΗΣΕΩΣ
Αρχιτεκτονικαί προεξοχαί

1. Επί της κυρίας όψεως του κτιρίου ασχέτως εάν υφίστασται ή ου προκήπιον προ αυτής επιτρέπονται οριζόντιαι αρχιτεκτονικαί προεξοχαί (γείσα) μέχρι 0,40 του μέτρου. Η ανωτάτη κατά την εν προσόψει επίστεψιν του κτιρίου προεξοχή δύναται να είναι μεγαλυτέρα πάντως ουχί μείζων του επιτρεπομένου ανοικτού εξώστου. Προεξοχαί κατά την επίστεψιν των εσοχών δέον όπως μη υπερβαίνουν τα 0,60 του μέτρου. Εάν αι οριζόντιαι προεξοχαί κατασκευάζωνται εις ύψος μικρότερον των 3 μέτρων από του πεζοδρομίου αι προεξοχαί αύται δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν τα 0,15 μέτρα. Τα ανωτέρω ισχύουν και προκειμένου περί των πλαγίων ή και οπισθίων όψεων του κτιρίου. Εις τα άκρα των αρχιτεκτονικών προεξοχών απαγορεύεται η τοποθέτησις οιουδήποτε κιγκλιδώματος".
(Σ.Σ. Η παρ. 1 του άρθ. 83 τίθεται ως αντικατεστάθη δια της παρ. 50 άρθ. 1 ΝΔ-205/74 (ΦΕΚ-363/Α/7-12-74).
2. Τοπικαί προεξοχαί θυρών, παραθύρων παραστάδων, προστατευτικών κιγκλιδωμάτων, πλεγμάτων, σκιάδων επιτρέπονται μόνον από ύψους 2,50 μέτρων και άνω του πεζοδρομίου.
3. Κατακόρυφοι αρχιτεκτονικαί προεξοχαί μέχρις ύψους 3 μέτρων από του πεζοδρομίου επιτρέπονται μέχρι 0,05 μ. Τα ανωτέρω ισχύουν και προκειμένου περί πλαγίων ή και οπισθίων όψεων του κτιρίου.
4. Κατακόρυφοι αρχιτεκτονικαί προεξοχαί επί της κυρίας όψεως του κτιρίου και άνωθεν της στάθμης των 3 μέτρων από του πεζοδρομίου επιτρέπονται μέχρι 0,40 μ. Τα ανωτέρω ισχύουν και προκειμένου περί των πλαγίων ή και οπισθίων όψεων του κτιρίου επί των υποχρεωτικώς αφιεμένων ακαλύπτων χώρων του οικοπέδου".
(Σ.Σ. Η παρ. 4 του άρθ. 83 τίθεται ως αντικατεστάθη δια της παρ. 51 του άρθ. 1 ΝΔ-205/74 (ΦΕΚ-363/Α/7-12-74).
5. Επί των προαιρετικώς αφιεμένων ακαλύπτων τμημάτων του οικοπέδου και εφ' όσον τα τμήματα ταύτα κέκτηνται μόνον τας υπό των οικείων διατάξεων καθοριζομένας ελαχίστας διαστάσεις, ουδεμία απολύτως αρχιτεκτονική προεξοχή επιτρέπεται.
6. Αι διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 3 και 5 εφαρμόζονται και επί των εσωτερικών κτιρίων.
7. Κατά παρέκκλισιν των διατάξεων της παραγράφου 1 δύναται η Αρχή μετά σύμφωνον γνώμην της Επιτροπής Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου να επιτρέψη μεγαλυτέρας ή άλλως διατεταγμένας αρχιτεκτονικάς προεξοχάς, όπου ιδιαίτεροι λόγοι απαιτούν τούτο, λαμβανομένων υπ' όψιν του εύρους των προ των κτιρίων κοινοχρήστων εκτάσεων και των εν γένει συνθηκών του περιβάλλοντος.