8. Κλειστοί εξώσται.
(Σ.Σ. Η παρ. 8 του άρθ. 84 τίθεται ως αντικατεστάθη δια της παρ. 57 του άρθ. 1 ΝΔ-205/74 (ΦΕΚ-363/Α/7-12-74).
Α) Κλειστοί εξώσται επιτρέπονται επί των κυρίων όψεων των κτιρίων υπό τους ακολούθους όρους:
α) Το ελάχιστον ύψος από του πεζοδρομίου ορίζεται εις 3,00 μ. ασχέτως της υπάρξεως ή ου προκηπίου.
β) Η μεγίστη προεξοχή από της γραμμής δομήσεως ορίζεται εις 0,40 μ. ανεξαρτήτως του πλάτους της οδού.
γ) 'Οταν το προβλεπόμενον πλάτος της οδού ή το εν τοις πράγμασιν υφιστάμενον κατά την θέσιν του κτιρίου είναι μικρότερον των 8,00 μ. δεν επιτρέπεται κατασκευή κλειστών εξωστών.
δ) Το άθροισμα των επιφανειών των ορθών προβολών των κλειστών εξωστών των κατασκευαζομένων επί της επιφανείας της κυρίας όψεως ή επί εκάστης όψεως των εν εσοχή ορόφων δεν δύναται να υπερβαίνη το 1/4 της αντιστοίχου επιφανείας.
ε) Η εν κατόψει επιφάνεια των κλειστών εξωστών προσμετρείται εις τον συντελεστήν δομήσεως του οικοπέδου.
στ) Ως πλάτος οδού λαμβάνεται το υπό του ρυμοτομικού σχεδίου προβλεπόμενον, προσμετρουμένων των τυχόν προβλεπομένων προκηπίων, εν περιπτώσει δε πλήρως διαμορφουμένης οδού το εν τοις πράγμασιν υπάρχον πλάτος.
ζ) 'Οταν επί της οδού κατασκευάζωνται εξωτερικαί στοαί δεν επιτρέπεται η κατασκευή κλειστού εξώστου εις ύψος μικρότερον των 5 μέτρων από του κάτωθι αυτού πεζοδρομίου
Β) Κλειστοί εξώσται επιτρέπονται επίσης και επί των λοιπών όψεων των παραδίων κτιρίων και εφ' όλων των όψεων των εσωτερικών κτιρίων υπό τους ακολούθους όρους:
α) Το ελάχιστον ύψος από της κάτωθεν αυτών φυσικής ή τεχνητής στάθμης του εδάφους ορίζεται εις 3,000 μέτρα.
β) Η εν κατόψει επιφάνεια των κλειστών εξωστών προσμετρείται εις τον συντελεστήν δομήσεως του οικοπέδου.
γ) Η μεγίστη προεξοχή από της εφ' ης ο κλειστός εξώστης όψεως του κτιρίου ορίζεται εις 0,40 μ.
δ) Το άθροισμα των επιφανειών των ορθών προβολών των κλειστών εξωστών των κατασκευαζομένων επί της επιφανείας εκάστης όψεως κτιρίου δεν δύναται να υπερβαίνη το 1/4 της εν λόγω επιφανείας.
ε) Κλειστοί εξώσται προσβλέποντες προς τα πλάγια ή οπίσθια όρια του οικοπέδου κατασκευάζονται μόνον, εφ'όσον η υπό των οικείων άρθρων οιουδήποτε συστήματος δομήσεως καθοριζομένη ελαχίστη απόστασις των αντιστοίχων όψεων του κτιρίου ή κτιρίων από των ως άνω ορίων του οικοπέδου είναι τουλάχιστον 4 μέτρα".
9. Υπόγειοι προεξοχαί.
α) Υπό τας κοινοχρήστους εκτάσεις της πόλεως (οδοί, πλατείαι) ως και υπό την επιφάνειαν τυχόν υφοσταμένου προκηπίου επιτρέπεται διαπλάτυνσις των θεμελίων μέχρι 0.30 του μέτρου από του κατακορύφου επιπέδου της γραμμής δομήσεως. Αι διαπλατύνσεις αύται δύναται να διήκουν καθ' όλον το μήκος της όψεως. Φωταγωγοί υπογείων έξωθεν της ρυμοτομικής γραμμής απαγορεύονται απολύτως.
β) Υπό την επιφάνειαν του τυχόν υφισταμένου προκηπίου ουδεμία κατασκευή ή εγκατάστασις επιτρέπεται, εξαιρέσει θεμελίων προεξοχής μεγαλυτέρας των 0,50 μ. από της γραμμής δομήσεως εφ'όσον ταύτα τοποθετούνται εις βάθος μεγαλύτερον των 2,50 μ. από της στάθμης του πεζοδρομίου, βόθρων υπό τους όρους των οικείων διατάξεων του παρόντος και εγκαταστάσεων κοινής εξυπηρετήσεως, καθοριζομένων δια Π. Δ/των εκδιδομένων προτάσει του Υπουργού Δημ. 'Εργων
γ) Εις περιοχάς του συνεχούς ή και μικτού συστήματος δομήσεως εφ' όσον το υπόγειον χρησιμοποιείται και μόνον δια στάθμευσιν αυτοκινήτων επιτρέπεται η προεξοχή (επέκτασις) του υπογείου υπό το υποχρεωτικώς ακάλυπτον τμήμα του οικοπέδου, εξαιρέσει του τυχόν υπάρχοντος προκηπίου, της πλακός επικαλύψεως αυτού δυναμένης να φθάση μέχρι 1 μέτρου κάτωθι της στέψεως του εις την θέσιν ταύτην επιτρεπομένου κατά τας διατάξεις του παρόντος συμπαγούς περιφράγματος. Κατασκευή βοηθητικών παραρτημάτων υπεράνω της πλακός ταύτης απαγορεύεται.
(Σ.Σ. Τα εδάφ. γ και δ θεωρούνται καταργηθέντα με το ΠΔ-697/79 (βλ. ΕΓΚ-4218/80 τ. Β').
δ Εις περιοχάς του πανταχόθεν ελευθέρου ή συνεχούς συστήματος δομήσεως εφ' όσον τα υπόγεια χρησιμοποιούνται αποκλειστικώς δια στάθμευσιν αυτοκινήτων επιτρέπεται προεξοχή (επέκτασις) των υπό το πρώτον υπόγειον υπογείων υπό την υποχρεωτικήν ακάλυπτον έκτασιν του οικοπέδου εξαιρέσει του προκηπίου, υπό τον όρον όπως η συνολική έκτασις τούτων μη υπερβαίνει τα 0,60 της όλης επιφανείας του οικοπέδου.
(Σ.Σ. Το εδάφ. δ' της παρ. 9 του άρθ. 84 τίθεται ως αντικατεστάθη δια της παρ. 58 άρθ. 1 ΝΔ-205/74 (ΦΕΚ-363/Α/7-12-74).