ΑΡΘΡΟΝ-85
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑΙ ΕΙΣ ΑΠΑΝΤΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΟΜΗΣΕΩΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ

1. Επιτρέπεται υπό τας προϋποθέσεις των παραγράφων 2 έως και 6 όπως επί του αυτού οικοπέδου ανεγείρωνται επί πλέον των παρά την οδόν κτιρίων και εσωτερικά κτίρια ων η χρήσις δεν αντίκειται προς τας κειμένας δια την περιοχήν διατάξεις.
2. Πάντα τα επί του οικοπέδου ανεγειρόμενα κτίρια (παρόδια και εσωτερικά), ανεγείρονται εντός του οικοδομησίμου τμήματος του οικοπέδου άνευ υπερβάσεως εφ' όλων των κτιρίων του ποσοστού καλύψεως και του συντελεστού δομήσεως του οικοπέδου.
3. Ως ανώτατον ύψος των εσωτερικών κτιρίων μετρούμενον από της μέσης φυσικής ή διαμορφωμένης τεχνητής μέσης στάθμης του παρ' αυτά εδάφους, ορίζεται το επιτρεπόμενον ύψος των παρά την οδόν κτιρίων.
4. Ως σύστημα δομήσεως των εσωτερικών κτιρίων ορίζεται το πανταχόθεν ελεύθερον σύστημα. Εις περιοχάς του συνεχούς συστήματος δομήσεως επιτρέπεται η δόμησις των εσωτερικών κτιρίων και κατά το σύστημα τούτο.
5. Η ελαχίστη απόστασις εσωτερικού κτιρίου από του παροδίου ως και από ετέρου εσωτερικού του αυτού οικοπέδου, ισούται προς 0,6 Η ένθα Η το τελικόν ύψος του χαμηλοτέρου των θεωρουμένων κτιρίων μη λαμβανομένων υπ' όψιν των τυχόν εν εσοχή κατασκευαζομένων ορόφων προς το μέρος καθ' ο το εν των θεωρουμένων κτιρίων αντικρύζει το έτερον. Η απόστασις αυτή δεν δύναται να είναι μικροτέρα των 5 μέτρων.
6. Η προσπέλασις πεζών και τροχοφόρων από της οδού προς τα εσωτερικά κτίρια και το οπίσθιον υποχρεωτικώς ακάλυπτον τμήμα του οικοπέδου, εφ' όσον τούτο απέχη πλέον των 30 μέτρων από της ρυμοτομικής γραμμής δέον όπως εξασφαλίζηται δια διόδου ακαλύπτου πλάτους τουλάχιστον 4 μ. ή και κεκαλυμμένης του αυτού πλάτους ελευθέρου ύψους τουλάχιστον 3,50 μέτρων. Η δίοδος αύτη δύναται να αφεθή εις οιανδήποτε θέσιν του οικοπέδου, εν περιπτώσει Δε οικοπέδων μεγάλης όψεως δέον να αφίεται μία τοιαύτη δίοδος ανά 50 μέτρα όψεως.
7. Η ανέγερσις εσωτερικών κτιρίων εις οικισμούς ή τμήματα αυτών δύναται να απαγορεύηται δια Π. Δ/των εκδιδομένων προτάσει του Υπουργού Δημοσίων 'Εργων.
8. Το Β. Δ/γμα της 2.9.1963 "περί απαγορεύσεως ανεγέρσεως εσωτερικών οικοδομών είς τινας περιοχάς του λεκανοπεδίου Αθηνών" παραμένει εν ισχύι.