ΑΡΘΡΟΝ-86
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑΙ ΕΙΣ ΑΠΑΝΤΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΟΜΗΣΕΩΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΣ ΠΛΑΓΙΩΝ KAI
ΤΩΝ ΟΠΙΣΘΙΩΝ ΑΚΑΛΥΠΤΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ.

1. Εντός των υποχρεωτικώς αφιεμένων πλαγίων και οπισθίων ακαλύπτων εκτάσεων του οικοπέδου επιτρέπεται η ανέγερσις βοηθητικών κτιρίων, καπνοδόχων και διαχωριστικών της εκτάσεως τοίχων, πλην των περιπτώσεων εφαρμογής του συνεχούς συστήματος και του συστήματος ελευθέρας δομήσεως εντός υφισταμένων οικισμών (Κεφ. Δ. περ. Β').
(Σ.Σ. Η παρ. 1 του άρθ. 86 τίθεται ως αντικατεστάθη δια της παρ. 59 άρθ. 1 ΝΔ-205/74 (ΦΕΚ-363/Α/7-12-74) η ισχύς της οποίας άρχεται μετά τρίμηνον από της δημοσιεύσεως).
2. Τα βοηθητικά κτίρια δέον όπως μη καλύπτουν έκτασιν μεγαλυτέραν του 0,25 της υποχρεωτικώς ακαλύπτου επιφανείας του οικοπέδου μη συνυπολογιζομένης της επιφανείας του τυχόν υπάρχοντος προκηπίου (πρασιάς) και πάντως όχι πλέον των 60 τετραγωνικών μέτρων.
3. Το ύψος των βοηθητικών κτιρίων και εσωτερικών διαχωριστικών τοίχων και το υψηλότερον σημείον αυτών από της πέριξ μέσης φυσικής ή τεχνητής στάθμης του εδάφους του εις ο κατασκευάζονται οικοπέδου, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνη τα 2,50 μέτρα.
4. Το δώμα των ως άνω βοηθητικών κτιρίων δεν επιτρέπεται να είναι βατόν ουδέ να χρησιμοποιήται δι' οιονδήποτε σκοπόν.
5. Προκειμένου περί αγροτικών οικισμών επιτρέπεται επαύξησις της επιφανείας των βοηθητικών κτιρίων επί αντιστοίχω μειώσει της επιφανείας του δυναμένου να ανεγερθή επί του οικοπέδου κυρίου κτιρίου ως και επαύξησις του ύψους αυτών δια λειτουργικούς λόγους, κατόπιν εγκρίσεως της Αρχής.
6. Τα βοηθητικά κτίρια δύνανται να εφάπτωνται των ορίων του οικοπέδου δέον δε όπως αφίστανται τουλάχιστον 1 μέτρου από των οιωνδήποτε υφισταμένων εν τω οικοπέδω κυρίων κτιρίων.
7. Εις περίπτωσιν υπάρξεως προκηπίου (πρασιάς) τα βοηθητικά κτίρια κατασκευάζονται εκτός του πλάτους αυτού, εν περιπτώσει Δε μη υπάρξεως προκηπίου από βάθους τουλάχιστον 6 μέτρων από της ρυμοτομικής γραμμής. Κατ' εξαίρεσιν, επιτρέπεται η επί του προκηπίου εγκατάστασις θυρωρείων, φυλακίων και αναλόγων χώρων, ύψους μέχρι 2,50 μ. και επιφανείας μέχρις 20 τετραγωνικών μέτρων, δι' ειδικά κτίρια χρήζοντα τοιούτων βοηθητικών κτισμάτων ως πχ. Νοσοκομεία, εργοστάσια, σχολικά συγκροτήματα και ανάλογα τοιαύτα.
" Επίσης επιτρέπονται επί των υποχρεωτικών προκηπίων διακοσμητικαί κατασκευαί ήτοι κληματαριές, εναέριαι εγκαταστάσεις φωτισμού, βαθμίδες και τοιχίσκοι προς μόρφωσιν κλιμακωτής διατάξεως του προκηπίου, διακοσμητικαί δεξαμεναί εντός του εδάφους ή πινακίδες και αγάλματα ".
(Σ.Σ. Το εντός "..." εδαφ. τίθεται ως προσετέθη δια της παρ. 60 του άρθ. 1 ΝΔ-205/74 (ΦΕΚ-363/Α/7-12-74) η ισχύς του οποίου άρχεται μετά τρίμηνον από της δημοσιεύσεως).
8. Επιτρέπεται η κατασκευή καπνοδόχων εντός των υποχρεωτικώς ακαλύπτων εκτάσεων των οικοπέδων εξαιρέσει των προκηπίων εφ' όσον η συνολικώς καλυπτομένη επιφάνεια τούτων δεν υπερβαίνει τα 0,25 του τετραγωνικού μέτρου.