ΑΡΘΡΟΝ-87
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑΙ ΕΙΣ ΑΠΑΝΤΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΟΜΗΣΕΩΣ
Κατασκευαί επιτρεπόμεναι υπεράνω του μεγίστου ύψους των κτιρίων

1. Υπεράνω του ανωτάτου ύψους των κτιρίων περί ων το άρθ.13 του παρόντος επιτρέπονται επί του δώματος μόνον αι κάτωθι κατασκευαί εφ' όσον εξ ειδικών διατάξεων δεν απαγορεύονται αύται.
α) Κιγκλιδώματα ύψους 0,90 - 1,10 μ. από της τετελεσμένης στάθμης του δώματος.
β) Διαχωριστικά κιγκλιδώματα ύψους μέχρι 1,80 μ. από της τετελεσμένης στάθμης του δώματος.
γ) Απολήξεις κλιμακοστασίων.
δ) Χώροι οιασδήποτε χρήσεως επιφανείας εξωτερικώς μετρουμένης 5% της επιφανείας του κτιρίου δυναμένης να μην υπολείπηται των 12 τ.μ.ουχί όμως μεγαλυτέρας των 50 τ.μ. Οι χώροι ούτοι δύνανται να συμπληρούν τμήμα του τελευταίου ορόφου του περιλαμβανομένου εντός του μεγίστου επιτρεπομένου ύψους και αριθμού ορόφων.
(Σ.Σ. Το εδαφ. δ' της παρ. 1 του άρθρου 87 τίθεται ως αντικατεστάθη δια της παρ. 61 του άρθ. 1 ΝΔ-205/74 (ΦΕΚ-363/Α/7.12.74).
ε) Απολήξεις ανελκυστήρων με εγκαρσίας διαστάσεις τας απολύτως αναγκαίας δια την λειτουργίαν αυτών. Εφ' όσον εκ του ανελκυστήρος εξυπηρετείται το δώμα αι ως άνω απολήξεις δεν επιτρέπεται να περιλαμβάνουν το μηχανοστάσιον.
2. Τα ως άνω υπό στοιχεία γ, δ και ε κτίσματα περί ων η παράγραφος 1, κατασκευάζονται ως ενιαίον σύνολον με ύψος τα μεν υπό στοιχεία γ και δ 2,70 μέτρων συμπεριλαμβανομένης της πλακός επικαλύψεως και της τυχόν μονώσεως, το δε υπό στοιχείον ε, 4.50 μέτρων. Υπεράνω των στοιχείων τούτων επιτρέπεται η κατασκευή μόνον στηθαίων τυχόν φωταγωγών ύψους μέχρι 0,30 μ. και καπνοδόχων. Εις ην περίπτωσιν η θέσις των υπό στοιχεία γ, δ και ε κτισμάτων είναι τοιαύτη, ώστε να μη είναι δυνατή η κατασκευή ενιαίου συνόλου, τα διάφορα κτίσματα συνδέονται μεταξύ των δια πέργολας ύψους 2,70 μ., ανοικτής κατά τα πλάγια και την οροφήν. Εξαίρεσις του κανόνος τούτου επιτρέπεται μετά γνώμην της Επιτροπής ενασκήσεως αρχιτεκτονικού ελέγχου των κτιρίων.
Αι εγκαταστάσεις επί του δώματος μονίμων γλαστρών δια φυτά και κολυμβητηρίων δεν δύναται να υπέρκηνται της πλακός επικαλύψεως πλέον του ενός και ημίσεως (1,50) μέτρου.
3. Εκάστη των υπό στοιχεία γ, δ και ε κατασκευών περί ων η παράγραφος 1 πρέπει να ευρίσκεται εσώτερον της προσόψεως της οικοδομής κατά 2,50 μ. τουλάχιστον και εν περιπτώσει εσοχών 2,50 μ. τουλάχιστον εσώτερον της προσόψεως του τελευταίου εν εσοχή ορόφου εφ' ου αύται κείνται.