ΑΡΘΡΟΝ-88
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑΙ ΕΙΣ ΑΠΑΝΤΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΟΜΗΣΕΩΣ
Περιφράγματα οικοπέδων - Θέσις και τρόπος κατασκευής αυτών.

1. Τα διαχωρίζοντα τα όμορα οικόπεδα περιφράγματα τοποθετούνται εκατέρωθεν του κοινού ορίου των οικοπέδων. Ο ανεγείρων το περίφραγμα δεν δικαιούται να καταλάβη εκ της γειτονικής ιδιοκτησίας πλέον του ημίσεος του πάχους αυτού και εν ουδεμία περιπτώσει πλέον των 0,25 του μέτρου.
2. Οσάκις το διαχωριστικόν περίφραγμα είναι εν ταυτώ και τοίχος αντιστηρίξεως του φύσει ή εξ επιχώσεως υψηλοτέρου οικοπέδου, το περίφραγμα τοποθετείται εκατέρωθεν του κοινού ορίου των οικοπέδων χωρίς να εισέρχηται περισσότερον των 0,25 του μέτρου προς το κατάντη οικόπεδον προς την πλευράν του οποίου η παρειά του τοίχου έσεται κατακόρυφος.
3. Οσάκις λόγω υποβιβασμού της στάθμης του ενός οικοπέδου παρίσταται ανάγκη κατασκευής του διαχωριστικού περιφράγματος ως τοίχου αντιστηρίξεως του ομόρου οικοπέδου το περίφραγμα τοποθετείται εκατέρωθεν του κοινού ορίου των οικοπέδων χωρίς να εισέρχηται περισσότερον των 0.25 του μέτρου προς το ανάντη οικόπεδον προς την πλευράν του οποίου η παρειά έσεται κατακόρυφος.
4. Τα κατά το πρόσωπον του οικοπέδου περιφράγματα τοποθετούνται εξ'ολοκλήρου εντός του οικοπέδου.
5. Τα μεταξύ των ομόρων οικοπέδων διαχωριστικά περιφράγματα ως και τα κατά το πρόσωπον των οικοπέδων τοιαύτα δύνανται να κατασκευάζωνται συμπαγή και μέχρις ύψους 2,50 μέτρων.
6. Κατόπιν κοινής συμφωνίας των ομόρων ιδιοκτητών το διαχωριστικόν περίφραγμα δύναται να γίνη εξ οιουδήποτε υλικού και οιουδήποτε πάχους ουχί όμως ύψους μεγαλυτέρου των 2,50 μέτρων.
7. Τα διαχωριστικά περιφράγματα καθ' ο μέρος εμπίπτουν εντός του πλάτους του τυχόν υπάρχοντος προκηπίου (πρασιάς) κατασκευάζονται συμπαγή μέχρις ύψους 0,70 μέτρου από της υψηλοτέρας φυσικής ή τεχνητής στάθμης των ομόρων οικοπέδων κιγκλιδωτά δε εκ πλέγματος κατά το υπόλοιπον ύψος.
8. 'Οταν κατά το πρόσωπον του οικοπέδου προβλέπεται προκήπιον (πρασιά) το κατά την ρυμοτομικήν γραμμήν περίφραγμα κατασκευάζεται συμπαγές μέχρις ύψους το πολύ 0,70 μέτρ. από της στάθμης του προ αυτού πεζοδρομίου κιγκλιδωτόν δε εκ πλέγματος κατά το υπόλοιπον ύψος.
Εν περιπτώσει κλίσεως της οδού το ως άνω συμπαγές τμήμα κατασκευάζεται κατά βαθμίδας των οποίων το υψηλότερον σημείον δεν υπέρκειται της αντιστοίχου στάθμης του πεζοδρομίου πέραν του 1,20 μέτρου.
9. Εν περιπτώσει κλίσεως του εδάφους κατά μήκος διαχωριστικού περιφράγματος, κατασκευάζεται τούτο κατά βαθμίδας της στέψεως των οποίων το μεν υψηλότερον σημείον δεν υπέρκειται της αντιστοίχου φυσικής ή τεχνητής στάθμης του εδάφους πέραν των 3,00 μέτρων, το δε χαμηλότερον δεν έχει διαφοράν ύψους από της ως άνω στάθμης μικροτέραν των 2 μέτρων.
10. Εν περιπτώσει διαφοράς στάθμης φυσικής ή τεχνητής μεταξύ των ομόρων οικοπέδων το ύψος των 2,50 μ. του συμπαγούς διαχωριστικού περιφράγματος μετρείται από της στάθμης του χαμηλοτέρου των οικοπέδων. Υπεράνω του ύψους τούτου επιτρέπεται η κατασκευή κιγκλιδώματος ύψους 1 έως 1,20 μέτρων".
(Σ.Σ. Η παρ. 10 του άρθ. 88 τίθεται ως αντικατεστάθη δια της παρ. 62 του άρθ. 1 ΝΔ-205/74 (ΦΕΚ-363/Α/7-12-74).
11. Προκειμένου περί ειδικών κτιρίων ως σχολείων, ασύλων, παρεμφερών ιδρυμάτων, βιομηχανικών εγκαταστάσεων και αναλόγων κτιρίων, επιτρέπεται υπερύψωσις του συμπαγούς περιφράγματος, τόσον κατά το πρόσωπον του οικοπέδου, όσον και κατά τα όρια αυτού, εφ' όσον λόγοι ασφαλείας ή λειτουργίας απαιτούν τούτο. Η υπερύψωσις αύτη ήτις δεν δύναται να υπερβή τα 2,00 μέτρα καθορίζεται παρά της Αρχής.