ΑΡΘΡΟΝ-89
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑΙ ΕΙΣ ΑΠΑΝΤΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΟΜΗΣΕΩΣ
Στηθαία

1. Δώματα, εξώσται, κλίμακες και οιαδήποτε προσιτά δάπεδα των οποίων η στάθμη υπέρκειται της στάθμης του περιβάλλοντος χώρου, πλέον του 1,00 μέτρου πρέπει να περιβάλλωνται δια στηθαίου συμπαγούς ή κιγκλιδωτού ύψους 1,00 - 1,20 του μέτρου. Το ύψος τούτο δύναται και να αυξηθή εις ειδικάς περιπτώσεις δια λόγους ασφαλείας. Η επί πλέον κατασκευή αύτη γίνεται πάντοτε δια κιγκλιδώματος.
2. Αι διατάξεις της παραγράφου 1 εφαρμόζονται και επί προϋφισταμένων κτιρίων όταν και όπου η Αρχή κρίνη ότι λόγοι ασφαλείας από πτώσεως επιβάλλουν τούτο. Προς τούτο η Αρχή τάσσει δι' εγγράφου εύλογον προθεσμίαν εις τους ιδιοκτήτας προς συμμόρφωσιν.