ΑΡΘΡΟΝ-90
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑΙ ΕΙΣ ΑΠΑΝΤΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΟΜΗΣΕΩΣ
Εξασφάλισις από του πυρός

1. Εις τα κτίρια τα έχοντα πλέον του ενός ορόφου (ισογείου) επιβάλλεται όπως οι τοίχοι, αι κοινόχρηστοι κλίμακες, τα δάπεδα και η επικάλυψις των στεγών κατασκευάζωνται εξ' υλικού ανθισταμένου εις υψηλάς θερμοκρασίας.
2. Εις περίπτωσιν κτιρίων εν επαφή ευρισκομένων και κεκαλυμμένων δια στέγης, ο διαχωριστικός τοίχος δέον όπως υπερέχη της επικαλύψεως τουλάχιστον κατά 0,50 του μέτρου διαχωρίζων τας στέγας.
3. Τα τοιχώματα των καπνοδόχων, δέον όπως είναι ανθεκτικά έναντι του πυρός και υψηλών θερμοκρασιών άνευ δυνατότητος διαφυγής καυσαερίων, εις ην δε περίπτωσιν διέρχονται πλησίον μη ακαύστων στοιχείων της οικοδομής τα τοιχώματα των καπνοδόχων δέον όπως έχουν την απαιτουμένην μόνωσιν προς αποτροπήν υπερθερμάνσεως των στοιχείων τούτων.
4. Δια Π. Δ/των εκδιδομένων προτάσει των Υπουργών Δημοσίων 'Εργων και Δημοσίας Τάξεως δύνανται να εκδίδωνται κανονισμοί πυρασφαλείας των κτιρίων.