ΑΡΘΡΟΝ-91
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑΙ ΕΙΣ ΑΠΑΝΤΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΟΜΗΣΕΩΣ
Αντοχή των κτιρίων

1. Παν κτίριον επιβάλλεται να πληροί ως προς τας διατάξεις των καθ' έκαστον στοιχείων αυτού, την σύνθεσιν και σύνδεσιν τούτων μεταξύ των, το είδος, την ποιότητα και την αναλογίαν των υλικών, τον τρόπον εκτελέσεως της εργασίας και την επί του εδάφους έδρασίν του, τους υπό της επιστήμης και της τέχνης καθοριζομένους κανόνας αντοχής και ασφαλείας και ανταποκρίνεται προς τους ισχύοντας εν τη Χώρα συναφείς γενικούς και ειδικούς κανονισμούς υπολογισμού και φορτίσεων.
2. Ως προς την στατικήν επάρκειαν δέον όπως πληροί τας υπό των κειμένων ειδικών Κανονισμών απαιτουμένας συνθήκας δια φέροντα στοιχεία, εν ανυπαρξία δε τοιούτων κανονισμών και εφ' όσον κατά την κρίσιν της Αρχής δεν είναι αυταπόδεικτος η στατική επάρκεια αυτών, δέον αύτη να αποδεικνύεται επί τη βάσει επιστημονικών μεθόδων γενικώς παραδεδεγμένων.
3. Εφ' όσον αναφέρεται εις την Αρχήν πιθανός κίνδυνος δυνάμενος να προκληθή εκ προβλεπομένων εργασιών δομήσεως, προσθηκών, μεταρρυθμίσεων, υποθεμελειώσεων ή προκειμένου περί ελέγχου οιασδήποτε υφισταμένης κατασκευής, ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται, όπως προ πάσης επεμβάσεως της αρμοδίας Αρχής προβή εις εξέτασιν της κατασκευής και του εδάφους υπό δύο ιδιωτών διπλωματούχων πολιτικών μηχανικών την έκθεσιν δε τούτων να υποβάλη εις την Αρχήν η οποία δύναται να ζητήση κατά την κρίσιν της οιαδήποτε περαιτέρω στοιχεία υπολογισμού, σχεδίων, εργαστηριακών ερευνών και άλλων συναφών κρισίμων στοιχείων, ίνα βάσει αυτών γνωματεύση σχετικώς.