ΑΡΘΡΟΝ-92
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑΙ ΕΙΣ ΑΠΑΝΤΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΟΜΗΣΕΩΣ
Θεμελιώσεις

1. Ο καθορισμός του ενδεδειγμένου τρόπου θεμελιώσεως και των διαστάσεων των θεμελίων, δέον να βασίζεται επί των δεδομένων του εδάφους. Εν περιπτώσει μεγάλων φορτίων και εδάφους ουχί γνωστής αντοχής, απαιτείται εδαφολογική έρευνα.
2. Το βάθος θεμελιώσεως των τοίχων κτιρίου άνευ υπογείου, οίτινες άπτονται κοινοχρήστων εκτάσεως ή και των ορίων του οικοπέδου δεν πρέπει να είναι μικρότερον των 2,50 μέτρων από της στάθμης του πεζοδρομίου ή του παραπλεύρως εδάφους. Εξαίρεσις από του κανόνος επιτρέπεται όταν η θεμελίωσις γίνεται επί συμπαγούς βράχου.
3. Εις περίπτωσιν κατασκευής υπογείων επιβάλλεται η υποθεμελίωσις τυχόν παρά την εκσκαφήν υπαρχόντων τοίχων ή βάσεων πεδίλων γειτονικών κτιρίων, ων η θεμελίωσις δεν εξικνείται μέχρι του βάθους της συντελουμένης εκσκαφής.