ΑΡΘΡΟΝ-93
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑΙ ΕΙΣ ΑΠΑΝΤΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΟΜΗΣΕΩΣ
Υποχρεώσεις των οικοδομούντων δια την ασφάλειαν του κοινού
και των γειτονικών ιδιοκτησιών.

1. Κατά την εκτέλεσιν οικοδομικών εργασιών επιβάλλεται η λήψις μέτρων τόσον δια την προστασίαν του κοινού, όσον και των ομόρων ιδιοκτησιών.
2. Δια την προστασίαν του κοινού επιβάλλεται, α) η περίφραξις του εργοταξίου, β) η κατασκευή σανιδώματος εις ικανόν ύψος άνωθεν του πεζοδρομίου και γ) η αντιστήριξις των παρειών των ορυγμάτων εκσκαφής των υπογείων και θεμελίων προς την πλευράν των κοινοχρήστων εκτάσεων (οδών, πλατειών) της πόλεως.
3. α) Η είσοδος του κοινού εντός του εργοταξίου απαγορεύεται. Ο επιβλέπων μηχανικός ή ο κατασκευαστής οφείλει, όπως αναρτήση επί της περιφράξεως του εργοταξίου πινακίδα φέρουσαν την επιγραφήν "απαγορεύεται η είσοδος".
β) Ομοίως απαγορεύεται η επίσκεψις ημιτελών οικοδομών άνευ της συνοδείας εντεταλμένου προσώπου του ιδιοκτήτου ή του επιβλέποντος μηχανικού ή του κατασκευαστού.
γ) Δι' ατυχήματα επισυμβαίνοντα εις τα εισερχόμενα εις το εργοτάξιον ή τα εισερχόμενα εις ημιτελές κτίριον άτομα, παρά την τήρησιν των διατάξεων των προηγουμένων εδαφίων α και β, ουδεμίαν ευθύνην φέρει ο ιδιοκτήτης ή ο επιβλέπων μηχανικός ή ο κατασκευαστής.
4. Δια την προστασίαν των ομόρων ιδιοκτησιών επιβάλλεται η αντιστήρηξις των γειτονικών οικοδομών ή η υποθεμελίωσις αυτών καθ' όν τρόπον εκάστοτε απαιτείται ευθύνη του επιβλέποντος το έργον μηχανικού και του αναλαμβάνοντος την εκτέλεσιν του έργου κατασκευαστού.
5. Εάν δι' οιονδήποτε λόγον, μετά τας εκσκαφάς, δεν συνεχισθή το έργον, επιβάλλεται όπως υπό ιδίαν ευθύνην του επιβλέποντος μηχανικού ή του κατασκευαστού λάβη χώραν τασσομένης ευλόγου προθεσμίας υπό της Αστυνομικής Αρχής επίχωσις των εκσκαφέντων ορυγμάτων, προς αποτροπήν κινδύνου είτε της υγείας (λιμνάζοντα ύδατα, συγκέντρωσις ακαθαρσιών κλπ.) είτε της ασφαλείας του κοινού ή των γειτονικών ιδιοκτησιών, είτε όταν εν γένει η διατήρησις αυτών απάδη προς τας απαιτήσεις εμφανίσεως του οικισμού.
6. Κατά την διενέργειαν εκσκαφών εντός των πόλεων και εν γένει κατωκημένων περιοχών δεν επιτρέπεται η χρήσις εκρηκτικών υλών πλην μόνον προκειμένου περί λίαν σκληρού εδάφους, μη δυναμένου να εκσκαφή δια συγχρόνων μηχανικών μέσων. Τούτο πιστοποιείται δι' υπευθύνου εγγράφου δηλώσεως δύο διπλωματούχων μηχανικών, η δε χρησιμοποίησις εκρηκτικών υλών επιτρέπεται μόνον κατόπιν αδείας της αρμοδίας Αστυνομικής Αρχής, ήτις και καθορίζει τα ληπτέα προφυλακτικά μέτρα δια το κοινόν και τας γειτονικάς οικοδομάς.