ΑΡΘΡΟΝ-94
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑΙ ΕΙΣ ΑΠΑΝΤΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΟΜΗΣΕΩΣ
Πεζοδρόμια

1. Ο οικοδομών υποχρεούται να κατασκευάζη τα ρείθρα, τα κράσπεδα και την επικάλυψιν του πεζοδρομίου του αντιστοιχούντος εις το πρόσωπον του οικοπέδου του και να συντηρή αυτά εις καλήν κατάστασιν, τηρών τας ωρισμένας διαστάσεις και χρησιμοποιών τα κατάλληλα υλικά κατά τας υποδείξεις της Αρχής. Η εκπλήρωσις της υποχρεώσεως ταύτης πραγματοποιείται μετά την οριστικήν υψομετρικήν διαμόρφωσιν της οδού.
Προκειμένου περί βλαβών προελθουσών εξ εργασιών επί των πεζοδρομίων ή εξ εργασιών υπογείων εν γένει εγκαταστάσεων, υπόχρεοι προς επανόρθωσιν αυτών είναι οι εκτελούντες τας εργασίας ταύτας, εκτός εάν αι βλάβαι εγένοντο προς εγκατάστασιν αγωγών κλπ., εξυπηρετούντων το κτίριον.
2. Ο οικοδομών οφείλει επίσης να ζητήση παρά του Δήμου ή της Κοινότητος τα απαιτούμενα στοιχεία της οριστικής υψομετρικής μελέτης της οδού, τόσον δια την ορθήν κατασκευήν του πεζοδρομίου, όσον και δια την ορθήν υψομετρικώς τοποθέτησιν των κτιρίων.
Οι Δήμοι και αι Κοινότητες οφείλουν να παρέχουν αμελλητί προς τους ιδιοκτήτας τα ως άνω απαιτούμενα σχετικά στοιχεία.