ΑΡΘΡΟΝ-95
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑΙ ΕΙΣ ΑΠΑΝΤΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΟΜΗΣΕΩΣ
Δόμησις παρά τα ρεύματα

1. Οσάκις το σχέδιον οικισμού καθορίζει οικοδομησίμους εκτάσεις επί των διασχιζόντων τούτον ρευμάτων ή εκτός μεν των ρευμάτων, αλλ' εις απόστασιν μικροτέραν των δέκα μέτρων από της όχθης των, δεν επιτρέπεται η εντός των άνω εκτάσεων ανέγερσις κτιρίων ή περιτοιχισμάτων προ της εκτελέσεως των εκάστοτε ενδεικνυομένων τεχνικών εργασιών προς διεύθυνσιν της κοίτης των ρευμάτων και επικάλυψιν των πρανών αυτών.
2. Το είδος των ανωτέρω τεχνικών εργασιών καθορίζει, προκειμένου μεν περί των διασχιζόντων τους οικισμούς δευτερευόντων ρευμάτων, η Τεχνική Υπηρεσία των Δήμων και Κοινοτήτων, προκειμένου δε περί μεγάλων ρευμάτων η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Δημοσίων 'Εργων, ήτις και χαρακτηρίζει τα ρεύματα ως μεγάλα ή δευτερεύοντα.
3. Οι επιθυμούντες να εκτελέσουν εργασίας δομήσεως εντός της κατά την παράγραφον 1 περιοχής, δέον όπως εφοδιάζωνται τη αιτήσει των παρά των κατά την παράγραφον 2 Υπηρεσιών δια διαγραμμάτων και λοιπών στοιχείων καθοριζόντων τα της διευθετήσεως της κοίτης του ρεύματος και τα της επικαλύψεως των πρανών. Μεταξύ των στοιχείων τούτων περιλαμβάνεται απαραιτήτως μελέτη κατασκευής των έργων διευθετήσεως του ρεύματος εγκεκριμένη αρμοδίως. Τα διαγράμματα ταύτα προσκομίζονται μετά της αιτήσεως αδείας δια τας εργασίας δομήσεως εις την αρμοδίαν πολεοδομικήν Υπηρεσίαν. Η άδεια χορηγείται υπό ταύτης μόνον εφ' όσον προηγουμένως εκτελεσθούν τα έργα διευθετήσεως καθ' άπασαν την παρά το ρεύμα έκτασιν του εφ' ου ανεγερθήσεται το κτίριον οικοπέδου, είτε υπό του Δήμου ή Κοινότητος είτε υπό του ιδίου του ενδιαφερομένου.
4. Εάν εκ των κατά την προηγουμένη παράγραφον τεχνικών στοιχείων διαπιστωθή ότι δια της διευθετήσεως των ρευμάτων και της επικαλύψεως των πρανών ουδόλως θίγεται το εφ' ου αιτείται άδεια οικοδομής οικόπεδον ή δεν δημιουργείται κίνδυνος δι' αυτό τούτο το κτίριον, παρέχεται αυτή και προ της εκτελέσεως των κατά την προηγουμένην παράγραφον έργων, πλην αν λόγοι προστασίας των πρανών από διαβρώσεως απαιτούν την λήψιν προστατευτικών μέτρων.