ΑΡΘΡΟΝ-96
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑΙ ΕΙΣ ΑΠΑΝΤΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΟΜΗΣΕΩΣ
Κατασκευαί επί κοινοχρήστων εκτάσεων της πόλεως

1. Οικοδομικαί εργασίαι επί οικοπέδων ρυμοτομουμένων υπό των κοινοχρήστων εκτάσεων της πόλεως δύνανται να εκτελεσθούν μόνον κατά τας διατάξεις του Ν-5269)1931, "περί αδειών οικοδομής επί ρυμοτομουμένων ακινήτων".
2. Ρυμοτομούμενα κτίρια ή περιφράγματα υφιστάμενα επί των οικοπέδων κατά την ένταξιν της περιοχής εις το ρυμοτομικόν σχέδιον δεν δύνανται να κατεδαφισθούν προ της αποζημιώσεως των ιδιοκτητών υπό των κατά νόμον υποχρέων.
3. Εγκαταστάσεις διακοσμητικαί ή καλλωπιστικαί ή ουχί μόνιμοι εγκαταστάσεις κοινής εξυπηρετήσεως εντός κοινοχρήστων εκτάσεων τοποθετούνται μόνον υπό των Δήμων ή Κοινοτήτων ή εξουσιοδοτουμένων φορέων εφ'όσον δεν παρεμποδίζουν την κυκλοφορίαν και κατόπιν αδείας της αρμοδίας Αρχής.
4. Μόνιμοι μικραί κατασκευαί εξυπηρετούσαι κοινήν ωφέλειαν (ύδρευσιν, φωτισμόν, συγκοινωνίαν, τηλέφωνον) επιτρέπονται μόνον εφ' όσον προβλέπονται υπό των εγκεκριμένων σχεδίων ή των τροποποιήσεων αυτών.
5. Η ανέγερσις προσωρινών κατασκευών κατά την διάρκειαν εορτών κλπ., επιτρέπεται κατόπιν αδείας της αστυνομικής αρχής καθοριζούσης τον απολύτως αναγκαίον χρόνον παραμονής των. Η ασφάλεια και η αντοχή των ως άνω κατασκευών ελέγχεται υπό της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου ή της Κοινότητος ή ΤΥΔΚ ή και υπό ιδιώτου Μηχανικού, οριζομένου υπό του Δήμου ή της Κοινότητος.