ΑΡΘΡΟΝ-97
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑΙ ΕΙΣ ΑΠΑΝΤΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΟΜΗΣΕΩΣ
'Ομβρια ύδατα των ιδιοκτησιών.

1. Τα όμβρια ύδατα των ιδιοκτησιών συλλέγονται καταλλήλως και αποχετεύονται εις την προ των κτιρίων υπόνομον ομβρίων. Ελλείψει τοιαύτης, η αποχέτευσις δέον όπως γίνεται εις τα ρείθρα των πεζοδρομίων.
2. Εις περίπτωσιν υψομετρικής διαμορφώσεως του οικοπέδου τοιαύτης ώστε να καθίσταται αδύνατος η αποχέτευσις των ομβρίων υδάτων προς τα ρείθρα της οδού ή προς την υπόνομον είναι δυνατή η συγκέντρωσις αυτών εις απορροφητικά φρεάτια κατασκευαζόμενα εις το ακάλυπτον τμήμα του οικοπέδου υπό τον όρον ότι ουδεμία βλάβη εκ της υγρασίας επί των εγγύς κτιρίων λαμβάνει χώραν. Εις περίπτωσιν δημιουργίας οιασδήποτε οχλήσεως τα φρεάτια δέον όπως κατασκευάζωνται απολύτως στεγανά τα δε συγκεντρούμενα όμβρια ύδατα ανυψούνται δι' αντλήσεως και αποχετεύονται εις τα ρείθρα της οδού.
3. Εις περίπτωσιν τοίχων εν επαφή κατά το κοινόν όριον των ομόρων ιδιοκτησιών ο μεταξύ αυτών αρμός δέον όπως προστατεύηται καταλλήλως από της διεισδύσεως ομβρίων υδάτων. Υπόχρεοι προς τούτο τυγχάνουν οι όμοροι ιδιοκτήται.