ΑΡΘΡΟΝ-98
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑΙ ΕΙΣ ΑΠΑΝΤΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΟΜΗΣΕΩΣ
Επίστρωσις ακαλύπτων εκτάσεων του οικοπέδου
Απαγόρευσις φυτειών.

1. Τα ακάλυπτα τμήματα των οικοπέδων δέον όπως επιστρώνωνται επί ζώνης πλάτους 1 μέτρου κατά μήκος τόσον των τοίχων των κτιρίων του ιδίου οικοπέδου όσον και κατά μήκος των τοίχων των παρά τα όρια αυτού κτιρίων, με εγκαρσίαν κλίσιν εξασφαλίζουσαν την απομάκρυνσιν των υδάτων από του τοίχου. Τοιαύτη επίστρωσις δεν απαιτείται κατά μήκος διαχωριστικών περιφραγμάτων και τοίχων βοηθητικών κτιρίων.
2. Απαγορεύεται η φύτευσις εν γένει δένδρων, θάμνων ή ποών παρά ακραίων τοίχων κτιρίου ή μεσότοιχον επί ζώνης πλάτους 2 μέτρων, εκτεινομένης και κατά 1 μέτρον πέραν εκάστου άκρου των ως άνω τοίχων, εκτός εάν ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα προς αποφυγήν βλάβης των κτισμάτων τούτων. Τοιαύτη απαγόρευσις δεν υφίσταται προκειμένου περί διαχωριστικών περιφραγμάτων ή τοίχων παρά τα όρια βοηθητικών κτιρίων.
(Σ.Σ. Η παρ. 2 του άρθ. 98 τίθεται ως αντικατεστάθη δια της παρ. 63 του άρθ. 1 ΝΔ-205/74 (ΦΕΚ-363/Α/7-12-74).