ΑΡΘΡΟΝ-100
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑΙ ΕΙΣ ΑΠΑΝΤΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΟΜΗΣΕΩΣ
ΔΟΥΛΕΙΑΙ ΕΠΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

1. Απαγορεύεται η καθ' οιονδήποτε τρόπον σύστασις δουλειών επί των ακινήτων, μη ρητώς προβλεπομένων υπό του παρόντος κανονισμού, εφ' όσον αύται συνεπάγονται περιορισμόν της ανεγέρσεως ή της επεκτάσεως των κτιρίων ή των εγκαταστάσεων αυτών, μέχρι των μεγίστων επιτρεπομένων ορίων υπό των εν ισχύι πολεοδομικών διατάξεων. Η μετά την ισχύν του παρόντος σύστασις των ως άνω απαγορευομένων δουλειών, είναι αυτοδικαίως άκυρος. Της απαγορεύσεως εξαιρείται η δουλεία διόδου εφ' όσον αυτή αποτελεί την μοναδικήν προς κοινόχρηστον χώρον δίοδον οικοπέδου ή κτιρίου ή αυτοτελούς δομικώς ορόφου αυτού.
2. α) Αι μέχρι της ισχύος του παρόντος νομίμως συσταθείσαι δουλείαι καταργούνται, εφ' όσον αι βάσει νομίμου αδείας της αρχής εκτελεσθησόμεναι οικοδομικαί εργασίαι επί του δουλεύοντος ακινήτου ήθελον καταστήσει αδύνατον εν όλω ή εν μέρει την άσκησιν της δουλείας. Της καταργήσεως εξαιρούνται η δουλεία κοινού σκελετού των ομόρων κτιρίων και η δουλεία διόδου, υπό την εις το τελευταίον εδάφιον της προηγουμένης παραγράφου έννοιαν. Η κατάργησις επέρχεται μετά προηγουμένην αποζημίωσιν του δικαιούχου, κατά τα κατωτέρω οριζόμενα.
β) Η καταβλητέα εις τον δικαιούχον της καταργουμένης δουλείας αποζημίωσις καθορίζεται προσωρινώς μεν υπό του Μονομελούς Πρωτοδικείου εις την περιφέρεια του οποίου κείται το δουλεύον ακίνητον, κατόπιν αιτήσεως του κεκτημένου νόμιμον άδειαν της αρμοδίας αρχής δια την εκτέλεσιν οικοδομικών εργασιών ασυμβιβάστων προς την άσκησιν της δουλείας, οριστικών δε υπό του Εφετείου της αυτής τοποθεσίας, κατόπιν αιτήσεως παντός έχοντος έννομο συμφέρον, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων των άρθρων 17 έως 20 του ΝΔ 797/71 "περί αναγκαστικών απαλλοτριώσεων" πλην της παρ. 2 του άρθρου 17. Ωσαύτως δια την αναγνώρισιν του δικαιούχου της αποζημιώσεως, εφαρμόζονται αναλόγως αι διατάξεις των άρθρων 26 και 27 του αυτού ως άνω Νομ. Διατάγματος.
γ) Δια της καταβολής ή της εις το Ταμείον Παρακαταθηκών και Δανείων καταθέσεως της καθορισθείσης προσωρινής ή οριστικής αποζημιώσεως, επέρχεται η κατάργησις της δουλείας και επιτρέπεται η εκτέλεσις των ασυμβιβάστων προς αυτήν και υπό της οικείας αδείας προβλεπομένων εργασιών.
3. Κατά την χορήγησιν των οικοδομικών αδειών εξετάζεται παρά της προς τούτο αρμοδίας τεχνικής υπηρεσίας μόνον το σύμφωνον αυτών προς τας εν ισχύι πολεοδομικάς διατάξεις.