ΑΡΘΡΟΝ-101
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑΙ ΕΙΣ ΑΠΑΝΤΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΟΜΗΣΕΩΣ
ΚΤΙΡΙΟΝ ΝΟΜΙΜΩΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΝ. ΠΡΟΣΘΗΚΑΙ
ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΝΕΥ ΑΔΕΙΑΣ ΑΝΕΓΕΡΘΕΝΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ

1. Κτίριον θεωρείται νομίμως υφιστάμενον εάν ανηγέρθη κατόπιν συννόμου αδείας και συμφώνως προς τους όρους της αδείας ταύτης ή εάν, πρόκειται περί κτιρίου εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου όπερ εξηρέθη της κατεδαφίσεως κατά τας διατάξεις του ΑΝ 410/68 "περί αυθαιρέτων οικοδομικών κατασκευών".
2. Ομοίως κτίριον θεωρείται νομίμως υφιστάμενον εάν προϋπήρχεν της εγκρίσεως του σχεδίου εν ταυτώ δε και οιουδήποτε κανονισμού δομήσεως εν τη περιοχή αυτού.ΠΡΟΣΟΧΗ Επανισχυσε με το Ν-1647/86 Αρθ-13 παρ.5.
3. Κτίριον ανεγερθέν άνευ αδείας εκτός σχεδίου εις περιοχήν ενταχθείσαν ή εντασσομένην μεταγενεστέρως εις ρυμοτομικόν σχέδιον δεν δύναται να χαρακτηρισθή ως κατεδαφιστέον δια την έλλειψιν της αδείας.
4. Δια ρυμοτομικά σχέδια εγκριθέντα μετά την ισχύν του ΑΝ 410/68, ως και δια τα εφ' εξής εγκρινόμενα οι κύριοι ή συγκύριοι των κατά την προηγουμένην παράγραφον κτιρίων υπόκεινται εις την εισφοράν του άρθρου 2 του ΑΝ 410/68. Κατά την εφαρμογήν της παρούσης παραγράφου η εξάμηνος προθεσμία της παραγράφου 4 του αυτού άρθρου 2 του ΑΝ 410/68 άρχεται από της δημοσιεύσεως της εγκρίσεως του σχέδιου της περιοχής δια εγκεκριμένα δε ήδη σχέδια από της ισχύος του παρόντος. Εις την εισφοράν δεν υπόκειται το τυχόν ρυμοτομούμενον τμήμα του κτιρίου.
5. Προσθήκη κατ' επέκτασιν υφισταμένου κτιρίου περί ου αι διατάξεις των παρ. 1 και 2 γίνεται μόνον κατά τας διατάξεις του παρόντος ΝΔ ως και των ειδικών εν τη περιοχή ισχυουσών πολεοδομικών διατάξεων.
6. Προσθήκη καθ' ύψος, επί υφισταμένου κτιρίου περί ου αι διατάξεις των παρ. 1 και 2 είναι δυνατή έστω και εάν το κτίριον εκτείνεται πέραν των υπό των διατάξεων του παρόντος ΝΔ ή και των ειδικών εν τη περιοχή ισχυουσών πολεοδομικών διατάξεων καθοριζομένων ορίων του οικοδομησίμου τμήματος του οικοπέδου, υπό τον όρον όπως η προσθήκη ανταποκρίνηται προς το αναλογούν εις αυτήν ποσοστόν του συντελεστού δομήσεως του οικοπέδου του ισχύοντος κατά τον χρόνον εκδόσεως της αδείας της προσθήκης τηρουμένων κατά λοιπά πασών των κατά τον χρόνον της προσθήκης ισχυουσών πολεοδομικών δ/ξεων. Κατά την ως άνω καθ' ύψος προσθήκην επιτρέπεται ενίσχυσις ή και συμπλήρωσις της φερούσης κατασκευής του κτιρίου. Η δ/ξις της παρούσης παρ. εφαρμόζεται εφ'όσον δεν υφίσταται τυχόν οριστική και τελεσίδικος πράξις κατεδαφίσεως μέρους ή όλου του κτιρίου ως ετοιμορρόπου.
7. Προσθήκη κατ' επέκτασιν ή και καθ' ύψος κτιρίου της 3 του παρόντος γίνεται μόνον κατά τας διατάξεις του παρόντος ΝΔ και των ειδικών εν τη περιοχή ισχυουσών πολεοδομικών διατάξεων και αφού προηγηθή η κατά την παράγραφον 4 του άρθρου 2 του ΑΝ 410/68 δήλωσις. Εις τας περιπτώσεις ταύτας δια την καταβολήν της εισφοράς και τας λοιπάς υποχρεώσεις του άρθρου 2 του ΑΝ 410/68 ευθύνεται και ο αιτών την δια την προσθήκην άδειαν κύριος ή συγκύριος του κτιρίου αλληλεγγύως προς τους κατά την παράγραφον 4 του παρόντος άρθρου υποχρέου.
8. Προκειμένου περί προσθηκών κατ' επέκτασιν ή καθ' ύψος οιουδήποτε κτιρίου ρυμοτομουμένου κατ' εφαρμογήν εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου έχουν εφαρμογήν πέραν των διατάξεων του παρόντος άρθρου και αι διατάξεις του Ν-5269/31.
Προκειμένου περί κτιρίων κειμένων επί μη αρτίων οικοπέδων επιτρέπεται μόνον αι δια λόγους υγιεινής και χρήσεως αναγκαίαι συνήθεις επισκευαί.