ΑΡΘΡΟΝ-102
Παρεκκλίσεις.

1. Επιτρέπεται παρέκκλισις από των κειμένων διατάξεων ως προς το ύψος και την κάλυψιν του οικοπέδου, προκειμένου περί κτιρίων ναών, σχολείων, βιομηχανιών και βιοτεχνιών, ως προς το ύψος προκειμένου περί ξενοδοχείων και αθλητικών εγκαταστάσεων μόνον δε ως προς τον αριθμόν των ορόφων άνευ όμως υπερβάσεως του ύψους και της καλύψεως προκειμένου περί πολυορόφων κτιρίων χρησιμοποιουμένων δια σταθμούς αυτοκινήτων. Κατά την εφαρμογήν της παρούσης παραγράφου η χρήσις των αναφερθέντων ειδικών κτιρίων θεωρείται αμιγής καθ' όλον το κτίριον.
" Επιτρέπεται ομοίως παρέκκλισις ως προς το ύψος και εις πάσαν περίπτωσιν ειδικών κτιρίων κατά την έννοιαν του άρθρου 8 του παρόντος. 'Οπου εις την παρούσαν παράγραφον επιτρέπεται αύξησις ύψους νοείται και η αύξησις του αριθμού των ορόφων" .
(Σ.Σ. Η παρ. 1 δεν έχει πλέον εφαρμογήν εις ό,τι αφορά χώρους σταθμεύσεως μετά το ΠΔ-697/79 βλ. ΕΓΚ-4218/80 ).
(Σ.Σ. Τα εντός " " εδάφια προσετέθησαν με το άρθ. 4 του Ν-880/79 (ΦΕΚ-58/Α/22-3-79).
2. Η κατά την παράγραφον 1 παρέκκλισις εγκρίνεται δι'αποφάσεως του υπουργού Δημοσίων 'Εργων ή του εις ο μετεβιβάσθη η αρμοδιότης αύτη οργάνου μετά πρότασιν της αρμοδίας επί της εγκρίσεως των μελετών και του ελέγχου των κτιρίων Υπηρεσίας και μετά γνώμην του παρά τω αποφαινομένω οργάνω Συμβουλίου Δημοσίων 'Εργων. Η πρότασις της αρμοδίας Υπηρεσίας δέον να συνοδεύηται υπό αιτιολογικής εκθέσεως περί των λειτουργικών αναγκών του κτιρίου αίτινες συνηγορούν υπέρ της εγκρίσεως της παρεκκλίσεως.
3. Δεν επιτρέπεται οιαδήποτε παρέκκλισις από των ισχυουσών διατάξεων ως προς τον μέγιστον αριθμόν ορόφων και το μέγιστον ύψος των κτιρίων, εις περιοχάς των οικισμών εις ας έχει καθορισθή το μέγιστον επιτρεπόμενον ύψος δι' ειδικής περιοριστικής διατάξεως κατά παρέκκλισιν του κανόνος του ισχύοντος γενικώς εις τους τομείς της πόλεως".
(Σ.Σ. Η παρ. 3 κατηργήθη με το Ν-880/79 (ΦΕΚ-58/Α/22-3-79) αριθμουμένων των υπολοίπων παραγράφων 3, 4, 5 και 6. Διατηρείται εις τον τόμον δια τυχόν εκκρεμείς υποθέσεις).
3. Δεν επιτρέπεται παρέκκλισις από του μεγίστου ύψους του καθοριζομένου εν εκάστη συγκεκριμένη περιπτώσει παρά της αρχαιολογικής υπηρεσίας ή της αρμοδίας στρατιωτικής ή πολιτικής αεροπορίας προκειμένου περί κτιρίων ανεγειρομένων πλησίον αρχαιολογικών χώρων ή αεροδρομίων.
4. Ειδικώς εις το συνεχές οικοδομικόν σύστημα δι' ουδέν εκ των εν τη παραγρ. 1 του παρόντος άρθρου κτίριον επιτρέπεται παρέκκλισις από του μεγίστου επιτρεπομένου εν προσόψει ύψους αυτού ει μη μόνον εάν το κτίριον καταλαμβάνη τουλάχιστον μίαν των πλευρών του οικοδομικού τετραγώνου και μετ' έλεγχον της προσαρμογής του ύψους του θεωρουμένου κτιρίου μετά του των ομόρων και έναντι κτιρίων, παρά της αρμοδίας Επιτροπής Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου των κτιρίων.
5. Ειδικώς προκειμένου περί ξενοδοχείων δυνάμεως άνω των 300 κλινών ή και εν γένει ειδικών κτιρίων με ηυξημένην κίνησιν οχημάτων, ανεγειρομένων καθ' οιονδήποτε σύστημα δομήσεως, δεν δύναται να επιτραπή οιαδήποτε κατά το παρόν άρθρον παρέκκλισις, εάν δεν εξασφαλισθή επαρκής χώρος προς στάθμευσιν των οχημάτων, τόσον δι' υποχωρήσεως του κτιρίου τουλάχιστον κατά 2,50 μ. εσώτερον των γραμμών δομήσεως, όσον και δια της δημιουργίας επαρκούς ελευθέρου χώρου προς στάθμευσιν οχημάτων και προσπέλασιν της εισόδου του κτιρίου, ανεξαρτήτως του τυχόν κατασκευαζομένου υπογείου σταθμού αυτοκινήτων .
(Σ.Σ. Η παρ. 5 θεωρείται καταργηθείσα με το άρθρο 2 του ΠΔ. 960/79 ΕΓΚ-4218/80) τ. Β'.
6. Ειδικώς, προκειμένου περί κτιρίων αμιγώς χρησιμοποιουμένων ως εμπορικών καταστημάτων επιτρέπεται κατά παρέκκλισιν των οικείων διατάξεων του παρόντος η χρησιμοποίησις του πρώτου υπό το ισόγειον υπογείου ως χώρου καταστήματος.