ΑΡΘΡΟΝ-103
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΙΣ ΤΩΝ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΩΝ.

1. Ως λεβητοστάσιον νοείται δια του παρόντος πας χώρος μη υπαγόμενος εις τας περί ατμολεβήτων διατάξεις εντός του οποίου είναι εγκατεστημένος τουλάχιστον εις λέβης παρασκευής θερμού ύδατος θερμοκρασίας μέχρι 110 β C ή παρασκευής υδρατμού υπερπιέσεως μέχρι 0,5 ατμ. ή παρασκευής θερμού αέρος οιουδήποτε είδους ή προορισμού, θερμικής ισχύος ανωτέρας των 20.000 KCAL/H.
2. Η διάταξις των λεβήτων εντός του λεβητοστασίου δέον όπως είναι τοιαύτη ώστε δι' οιονδήποτε λέβητα:
α) Η οριζόντια απόστασις μεταξύ της παρειάς του λέβητος ένθα το άνοιγμα της εστίας αυτού και του αντικειμένου τοίχου του λεβητοστασίου να είναι τουλάχιστον 1,50 μ. μέχρις ισχύος 250.000 KCAL/H και 2.00 μ. δια ισχύν άνω των 250.000 KCAL/H.
β) Η οριζοντία απόστασις μεταξύ της παρειάς του λέβητος ένθα η έξοδος των καυσαερίων και του αντικειμένου τοίχου του λεβητοστασίου, ή της αντικειμένης παρειάς της καπνοδόχου, να είναι τουλάχιστον ίση προς το ήμισυ της αποστάσεως της καθοριζομένης εν τω προηγουμένω εδαφίω α.
Εφ' όσον όμως επί του αντικειμένου τοίχου υπάρχουν δύο ή περισσότεροι αγωγοί καυσαερίων, η απόστασις αύτη προσαυξάνεται αναλόγως του αριθμού αυτών.
γ) Εις περίπτωσιν παρεμβολής συσκευής τινός μεταξύ της εξόδου των καυσαερίων εκ του λέβητος και της καπνοδόχου, (ως καπνοσυλλέκτου) δέον να υπάρχη ελευθέρα, βατή απόστασις πέριξ της συσκευής ταύτης, τουλάχιστον 0,80 μ.
δ) Η οριζοντία απόστασις μεταξύ των πλευρικών παρειών του λέβητος και των αντικειμένων τοίχων του λεβητοστασίου, ως και εις περίπτωσιν πολλών λεβήτων, η μεταξύ τούτων απόστασις μη είναι μικροτέρα των 0,60 μ.
ε) Το καθαρόν ύψος του λεβητοστασίου μεταξύ του δαπέδου και της οροφής ή της κάτω παρειάς τυχόν υπαρχούσης δοκού, να είναι τουλάχιστον 2,10 μ., δι' ολικήν εγκατεστημένην θερμικήν ισχύν έως και 60.000 KCAL/H ή τουλάχιστον 2,40 μ. δι' ισχύν έως 200.000 KCAL/H και 3.00 μ. δια μεγαλυτέραν τοιαύτην.