ΑΡΘΡΟΝ-104
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΣ
ΤΟΙΧΟΙ, ΟΡΟΦΑΙ, ΔΑΠΕΔΑ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΙΣ

1. Το λεβητοστάσιον μετά των τυχόν συνδεομένων λειτουργικώς μετ' αυτού χώρων, δέον όπως αποτελή σαφώς κεχωρισμένην περιοχήν, εντός ή εκτός του υπολοίπου οικοδομικού όγκου, περικλειομένην δια τοίχου. Η επικοινωνία μετά της περιοχής του λεβητοστασίου δέον όπως γίνεται μέσω διαδρόμων ή άλλων χώρων μικράς κυκλοφορίας ατόμων και μη κατοικησίμων.
2. Οι πλευρικοί τοίχοι, το δάπεδον και η οροφή του λεβητοστασίου δέον όπως κατασκευάζωνται εξ υλικών ακαύστων και ανθεκτικών εις υψηλάς θερμοκρασίας. Κατασκευαί εκ προεντεταμένου σκυροδέματος, δέον όπως προστατεύωνται έναντι προσβολής υπό υψηλών θερμοκρασιών.
3. Θέσεις διόδου σωληνώσεων εκ του λεβητοστασίου μέσω τοίχων οροφών ή δαπέδων αυτού, δέον όπως διαμορφούνται ούτως ώστε να μη είναι δυνατή η δι' αυτών εισχώρησις αερίων εις ετέρους χώρους.
4. Το δάπεδον του λεβητοστασίου δέον να έχη κατάλληλον αποχέτευσιν.
5. Το λεβητοστάσιον απαγορεύεται να ευρίσκεται κάτωθεν κλιμακοστασίου ή φρέατος ανελκυστήρων.
6. Το λεβητοστάσιον δέον να εφοδιάζεται δια καταλλήλων φορητών πυροσβεστήρων, κατά τας υποδείξεις του Πυροσβεστικού Σώματος.