ΑΡΘΡΟΝ-105
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΣ
'Εξοδοι, Θύραι, Παράθυρα

1. Αι θύραι του λεβητοστασίου δέον όπως είναι μεταλλικαί ανοίγουν προς την διεύθυνσιν της εξόδου εκ του λεβητοστασίου και κλείονται δια κλείθρου. Μία κλεις δέον όπως ευρίσκεται παραπλεύρως της θύρας, εντός κυτίου φέροντος ασφαλιστικήν ύαλον, ετέρα δε δέον όπως φυλάσσηται, εις εμφανές σημείον του κτιρίου φέρουσα εμφανή επιγραφήν προς ευχερή αναγνώρισιν αυτής.
2. Το λεβητοστάσιον δέον όπως έχη εν τουλάχιστον μεταλλικόν παράθυρον προς το ύπαιθρον απ' ευθείας ή μέσω σήραγγος. Η καθαρά επιφάνεια του παραθύρου δέον όπως ισούται κατ' ελάχιστον προς το 1/12 της επιφανείας του δαπέδου του λεβητοστασίου.
3. Λεβητοστάσια συνολικής θερμικής ισχύος άνω των 250.000 KCAL/H δέον να έχουν δύο εξόδους, ει δυνατόν κειμένας έναντι αλλήλων, εξ ων η μία να οδηγή εις το ύπαιθρον απ' ευθείας ή μέσω σήραγγος, ικανών διαστάσεων δια την ευχερή δίοδον ανθρώπου. Ως έξοδος δύναται να νοηθή και το παράθυρον περί ου η παράγραφος 2 εάν η προσπέλασις και δίοδος δια τούτου είναι ευχερής δια μονίμου κλίμακος μεταλλικής, ευκόλως βατής.