ΑΡΘΡΟΝ-106
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΣ
Αερισμός - Εξαερισμός

1. Παν λεβητοστάσιον, δέον όπως έχη τουλάχιστον δύο οπάς επικοινωνούσας με το ύπαιθρον, απ' ευθείας ή μέσω σηράγγων. Εκ των οπών τούτων η μία προορίζεται δια την προσαγωγήν αέρος η Δε ετέρα δια την απαγωγήν.
2. Η οπή προσαγωγής αέρος δέον όπως ευρίσκεται επί τοίχου παρά το δάπεδον του λεβητοστασίου.
Εις περίπτωσιν χρησιμοποιήσεως στερεών ή υγρών καυσίμων η ελευθέρα διατομή της οπής προσαγωγής αέρος, δέον όπως είναι τουλάχιστον ίση προς το ήμισυ της συνολικής ελευθέρας διατομής των καπνοδόχων του λεβητοστασίου. Εις περίπτωσιν αερίων καυσίμων η ελευθέρα διατομή της οπής προσαγωγής αέρος δέον όπως αντιστοιχή εις επιφάνειαν 5 τετραγ. εκ. ανά KCAL/H εγκατεστημένης θερμικής ισχύος και οπωσδήποτε να μη είναι μικροτέρα των 300 τετρ. εκ. του μέτρου.
3. Η οπή απαγωγής αέρος, ανεξαρτήτως του είδους του χρησιμοποιουμένου καυσίμου δέον όπως ευρίσκεται παρά την οροφήν του λεβητοστασίου και έχη διατομήν τουλάχιστον ίσην προς το 0,25 της συνολικής ελευθέρας διατομής των καπνοδόχων του λεβητοστασίου, οπωσδήποτε δε μη είναι μικροτέρα των 200 τετρ. Εκ του μέτρου.
4. Εις περίπτωσιν χρησιμοποιήσεως αερίων καυσίμων, θα εφαρμόζωνται οι αντίστοιχοι διεθνείς κανονισμοί, αμφότεραι δε αι οπαί προσαγωγής και απαγωγής αέρος δέον όπως ευρίσκωνται επί της αυτής και προς το ύπαιθρον πλευράς του λεβητοστασίου.
5. Η έξοδος των οπών ή των αντιστοίχων σηράγγων προς το ύπαιθρον δέον όπως κείται εις σημείον απέχον τουλάχιστον 0,50 μ. από τυχόν ανοίγματα άλλων χώρων προς το ύπαιθρον.
6. Εις περίπτωσιν χρησιμοποιήσεως σηράγγων αύται δέον όπως έχουν διατομήν κατά 0,50 τουλάχιστον μεγαλυτέραν της αντιστοίχου οπής και να δύνανται να καθαρίζωνται ευχερώς.