ΑΡΘΡΟΝ-107
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΣ
Καπνοδόχοι - Καπναγωγοί - Καπνοσυλλέκται.

1. 'Εκαστος λέβης δέον όπως έχη ιδιαιτέραν καπνοδόχον. Επιτρέπεται η σύνδεσις περισσοτέρων λεβήτων εις την αυτήν καπνοδόχον εφ' όσον η απαγωγή των καυσαερίων εξασφαλίζεται δια βεβιασμένου μέσου.
2. Η καπνοδόχος πρέπει να κατασκευάζηται εξ' ανθεκτικού και ακαύστου υλικού, να στηρίζεται ασφαλώς καθ' όλην την διαδρομήν της επί του κτιρίου ή επί του εδάφους, να έχη λεία εσωτερικά τοιχώματα και να διαθέτη επαρκή θερμομονωτική ικανότητα προς διατήρησιν των δι' αυτής διερχομένων καυσαερίων, εις υψηλήν θερμοκρασίαν. Ωσαύτως να μη παρουσιάζη, καθ' όλην την διαδρομήν της, ρωγμάς και εσωτερικάς διαβρώσεις.
3. Η καπνοδόχος πρέπει να μη έχη αποτόμους αλλαγάς πορείας εις την οριζόντιον διαδρομήν της, η δε συνάντησίς της από το οριζόντιον εις το κατακόρυφον τμήμα της να γίνεται υπό γωνίαν ουχί μικροτέραν των 100.
4. Η υπολογισθείσα εσωτερική διατομή της καπνοδόχου, πρέπει κατά το δυνατόν να διατηρήται εις σχήμα και διαστάσεις η αυτή καθ' όλην την διαδρομήν της. Δι' ορθογωνικάς διατομάς καπνοδόχου δύναται να ληφθή σχέσις πλευρών 1:1,5, κατ' ανώτατον όριον.
5. Η κατά τόπους σμίκρυνσις ή μεγέθυνσις της εσωτερικής διατομής της καπνοδόχου, λόγω οικοδομικών εμποδίων ή άλλων αιτίων, απαγορεύεται.
6. Προς επίτευξιν κανονικού ελκυσμού της καπνοδόχου, δέον αύτη να υπέρκειται κατά 1,00 μ. τουλάχιστον άνωθεν του σημείου της εξόδου της εκ της στέγης του κτιρίου και κατά 0,70 μ. τουλάχιστον από οιανδήποτε ακμήν παντός κτιρίου, ευρισκομένην εις ακτίνα μικροτέραν των 3,00 μ. από την καπνοδόχον.
Ωσαύτως δέον να λαμβάνηται πρόνοια, όπως η έξοδος των καυσαερίων της καπνοδόχου μη ευρίσκεται εις οριζοντίαν απόστασιν μικροτέραν των 10,00 μ. από παράθυρα ή εξωτερικάς θύρας των λοιπών γειτονικών κτιρίων.
Εις περίπτωσιν καθ' ην δεν τηρείται ο ανωτέρω περιορισμός και εφ' όσον υπάρχη, κατά την γνώμην της αρμοδίας αρχής, πραγματική ενόχλησις εκ των εκπεμπομένων καυσαερίων, υποχρεούται ο κάτοχος της καπνοδόχου όπως υπερυψώση ταύτην κατά 2,00 μ. τουλάχιστον άνωθεν του ανωτάτου σημείου των παραθύρων ή εξωτερικών θυρών του θιγομένου κτιρίου.
7. Εκάστη καπνοδόχος δέον όπως φέρη άνοιγμα καθαρισμού αυτής παρά την βάσιν της κλειόμενον ερμητικώς, έμπροσθεν του οποίου δέον όπως υπάρχη ελεύθερος χώρος τουλάχιστον 1,00 τετρ. μέτρου.
8. Ο καπναγωγός ο συνδέων τον λέβητα μετά της καπνοδόχου δέον όπως είναι θερμικώς μεμονωμένος. Το πάχος των ελασμάτων μεταλλικών καπναγωγών δέον όπως είναι τουλάχιστον 3 χιλ. δια καπναγωγόν διατομής μεγαλυτέρας των 500 τετρ. εκ. του μέτρου.
9. Εάν μεταξύ λέβητος και καπνοδόχου, δεν παρεμβάλλεται καπνοσυλλέκτης ο καπναγωγός ο συνδέων τον λέβητα με την καπνοδόχον δέον όπως:
α) Εάν είναι μεταλλικός να ανέρχεται με κλίσιν 15% τουλάχιστον προς την καπνοδόχον.
β) Εάν είναι κτιστός να έχη διατομήν κατά 20% μεγαλυτέραν της διατομής της αντιστοίχου καπνοδόχου και να ανέρχεται με κλίσιν 10% προς αυτήν.
10. Δέον να λαμβάνεται ειδική πρόνοια, εφ' όσο το οριζόντιον τμήμα της καπνοδόχου ευρίσκεται υπό το έδαφος, να διατηρήται τούτο απολύτως ξηρόν και να είναι απρόσβλητον υπό τυχόν διαρρεόντων υπογείων ή ομβρίων υδάτων. Επίσης, πρέπει να είναι εφωδιασμένον με ειδικά ανοίγματα επιθεωρήσεως μετά χυτοσιδηρών στεγανών καλυμμάτων, δια τον ευχερή καθαρισμόν του.
11. Εις εγκαταστάσεις αίτινες χρησιμοποιούν βαρύ ακάθαρτον πετρέλαιον (Μαζούτ) ρευστότητος 1.500 - 3.500 SEC/REDWOOD 1-100 F(μοίρες) ανεξαρτήτως θερμικής ικανότητος επιβάλλεται η χρησιμοποίησις ειδικών συσκευών συγκρατήσεως της αιθάλης (καπνοσυλλέκται), κατά προτίμησιν συστήματος δια βεβιασμένου ελκυσμού.