ΑΡΘΡΟΝ-108
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΣ
Αποθήκευσις καυσίμων, Δεξαμεναί πετρελαίου

1. Απαιτείται ιδιαίτερος χώρος αποθηκεύσεως καυσίμων εάν ταύτα είναι υγρά ή στερεά μεν αλλ' η εγκατεστημένη θερμική ισχύς είναι ανωτέρω των 125.000 KCAL/H. Ο χώρος ούτος δέον όπως φωτίζεται μόνον δι' ηλεκτρισμού.
2. Μέχρις ολικής ποσότητος 300 λίτρων το πετρέλαιον δύναται ν' αποθηκεύεται εντός του λεβητοστασίου εφ' όσον η δεξαμενή αποθηκεύσεως δεν κείται υπεράνω συσκευής παραγωγής θερμότητος ή καπναγωγού, και απέχει από των στοιχείων τούτων απόστασιν τουλάχιστον 2,00 μ. δυναμένην να μειωθή εις εν μέτρον εφ' όσον παρεμβάλλεται μονωτικόν τοίχωμα.
3. Εις περίπτωσιν αποθηκεύσεως ομού στερεών και υγρών καυσίμων δέον όπως λαμβάνηται πρόνοια ώστε το τυχόν διαφεύγον πετρέλαιον να μη έρχεται εις επαφήν με τα στερεά καύσιμα.
4. Ο χώρος αποθηκεύσεως καυσίμου εν γένει, δέον όπως διαχωρίζεται του λεβητοστασίου ή οιουδήποτε άλλου συνορεύοντος χώρου, μέσω τοίχου εξ ακαύστου υλικού, επί του οποίου δύναται να υπάρχη μεταλλική θύρα. Ειδικώτερον εις περίπτωσιν αποθηκεύσεως πετρελαίου ο εν λόγω τοίχος δέον να είναι στεγανός και απολύτως ανθεκτικός έναντι πυράς.
5. Απαγορεύεται η αποθήκευσις υγρών καυσίμων εις: διαδρόμους και εισόδους, κλιμακοστάσια και κάτωθεν αυτών, κατοικουμένους ορόφους, χώρους εργασίας και εργαστήρια, και γενικώς όπου κατά την κρίσιν των αρμοδίων αρχών, είναι ενδεχόμενον να δημιουργήται συνωστισμός ατόμων εις περίπτωσιν εκρήξεως πυρκαϊάς.
6. Ο χώρος της αποθήκης καυσίμων πρέπει να αερίζηται δια μονίμου ανοίγματος προς το ύπαιθρον απ' ευθείας ή μέσω σήραγγος.
Η καθαρά επιφάνεια του ανοίγματος δέον όπως ισούται κατ' ελάχιστον προς το 1/12 της επιφανείας του δαπέδου του χώρου της αποθήκης.
7. Επιτρέπεται η τοποθέτησις δεξαμενών πετρελαίου εις ανοικτούς χώρους, εφ' όσον τούτο δεν αντίκειται εις τους ισχύοντας οικοδομικούς κανονισμούς ή τους κανονισμούς πυρασφαλείας του Πυροσβεστικού Σώματος.
8. Η δεξαμενή πετρελαίου δέον όπως εδράζηται ασφαλώς επί σιδηράς βάσεως (πχ. σιδηροδοκοί). Η υπό την δεξαμενήν επιφάνεια του δαπέδου πρέπει να διαμορφώνηται επί υποστρώματος εκ σκυροδέματος εν είδει λεκάνης, ικανής χωρητικότητος, ούτως ώστε το τυχόν διαφεύγον εκ της δεξαμενής πετρέλαιον να περιορίζηται ασφαλώς εντός αυτής. Εντός της λεκάνης περισυλλογής πετρελαίου πρέπει να κατασκευάζηται σιφώνιον δαπέδου μετ' οχετού, το οποίον να καταλήγη εκτός του κτιρίου εις κατάλληλον αποχέτευσιν.
9. Δια να είναι δυνατός ο έλεγχος εις στεγανότητα εξ' όλων των πλευρών της δεξαμενής πετρελαίου, ορίζονται ως ελάχισται επιτρεπόμεναι οριζόντιοι αποστάσεις των παρειών της δεξαμενής από τους αντικειμένους τοίχους του χώρου αποθηκεύσεως, αι κάτωθι:

10. Η δεξαμενή πετρελαίου να εφοδιάζηται με τ' ακόλουθα εξαρτήματα:
α) Σωλήνωσις εξαερισμού: Αυτή πρέπει να εξασφαλίζηται έναντι εισόδου ξένων σωμάτων, ύδατος κλπ, να έχη στόμιον εις θέσιν ήτις να είναι ορατή και να δύναται ν' απομακρύνη ευκόλως τα παραγόμενα αέρια, άνευ κινδύνου δια τους ανθρώπους και να έχη στόμιον τουλάχιστον 2,5 μ. άνω της επιφανείας του εδάφους, αλλά οπωσδήποτε 0,50 μ. άνω του στομίου πληρώσεως της δεξαμενής. Η σωλήνωσις εξαερισμού πρέπει να αναχωρή εκ του υψηλοτέρου σημείου της δεξαμενής και να οδηγήται κατακορύφως προς τα άνω εις το ύπαιθρον. Να μη είναι δυνατή διακοπή αυτής και να είναι κατασκευασμένη εκ χαλυβδοσωλήνος. Το σημείον εκβολής της πρέπει ν' απέχει τουλάχιστον 5,00 μ. από παντός σημείου όπου είναι δυνατόν να αναπτυχθή υψηλή θερμοκρασία.
Η εσωτερική διάμετρος του σωλήνος εξαερισμού πρέπει να είναι κατά μίαν τυποποιημένην διάστασιν μεγαλυτέρα της διαμέτρου του σωλήνος πληρώσεως της δεξαμενής, πάντως ουχί μικρ.της 1 1/2".
β) Σωλήνωσις πληρώσεως πετρελαίου: Το στόμιον πληρώσεως πρέπει ει δυνατόν να ευρίσκεται εκτός του κτιρίου και δεν πρέπει να απέχη από την θέσιν σταθμεύσεως του πετρελαιοφόρου οχήματος περισσότερον των 30,00 μ. Το στόμιον πρέπει να καταλήγη εις προσιτόν υπό του οχήματος σημείον του πεζοδρομίου, εντός ειδικού κτιστού φρεατίου μετά στεγανού καλύμματος και ν' ασφαλίζηται έναντι ανοίγματος υπό αναρμοδίων. Ο σωλήν πληρώσεως πρέπει να έχει ονομαστικήν διάμετρον ουχί μικροτέραν της 1 1/4", να είναι εγκατεστημένος με συνεχή κλίσιν προς την δεξαμενήν και να εισέρχεται εις βάθος τουλάχιστον 0,50 μ. εντός αυτής προς παρεμπόδισιν δημιουργίας αφρού.
γ) Στόμιον κενώσεως δεξαμενής: Εις το κατώτατον σημείον του πυθμένος της δεξαμενής του πετρελαίου, πρέπει να τοποθετήται στόμιον κενώσεως μετά στεγανής αποφραστικής δικλείδος δια την κένωσιν της δεξαμενής εις περίπτωσιν ανάγκης και δια την απομάκρυνσιν των εις τον πυθμένα εναποτιθεμένων καταλοίπων του πετρελαίου (ύδωρ, λάσπη κλπ). Ορίζεται όπως η ονομαστική διάμετρος του στομίου κενώσεως μη είναι μικροτέρα της 1 1/4".
δ) Δείκτης στάθμης πετρελαίου: Εκάστη δεξαμενή πρέπει να είναι εφωδιασμένη με διάταξιν καθορισμού στάθμης του υγρού. Η διάταξις αύτη, πρέπει αφ' ενός μεν να εξασφαλίζη ασφαλή και εύκολον ανάγνωσιν της στάθμης και αφ' ετέρου να εμποδίζη την εκροήν του πετρελαίου εις περίπτωσιν βλάβης ή καταστροφής της. Κατά την πλήρωσιν της δεξαμενής να είναι δυνατή η ανεμπόδιστος παρακολούθησις της ανόδου της στάθμης του πετρελαίου προς αποφυγήν υπερπληρώσεως και εκχυλίσεως αυτού.
ε) Ανθρωποθυρίς: Δεξαμεναί, χωρητικότητος άνω των 0,50 μ3 πρέπει να εφοδιάζωνται με ανθρωποθυρίδα επισκέψεως τοποθετημένην εις το ανώτατον τμήμα αυτών. Η ανθρωποθυρίς να κατασκευάζηται εκ σιδηροελάσματος του αυτού πάχους με το έλασμα της δεξαμενής, περιφερειακώς ενισχυμένου, να έχη διαστάσεις τουλάχιστον 0,40 Χ 0,50 μ. και να προσαρμόζεται επί του τοιχώματος της δεξαμενής μέσω ειδικού παρεμβύσματος και κοχλιοφόρων ήλων.
11. Ελάχιστον πάχος ελασμάτων των δεξαμενών:
Δια ύψη δεξαμενών μέχρι 1,00μ. το ελάχιστον πάχος των ελασμάτων ορίζεται εις 2,00 χιλιοστά του μέτρου.
Δια ύψη δεξαμενών άνω των 1,00μ. και μέχρι 2,00μ. το ελάχιστον πάχος των ελασμάτων ορίζεται εις 3 χιλιοστά του μέτρου.
Δια ύψη δεξαμενών άνω των 2,00μ. και μέχρι 2,50μ. το ελάχιστον πάχος των ελασμάτων ορίζεται εις 4 χιλιοστά του μέτρου.
Επιβάλλεται δια δεξαμενάς με μεγάλον μήκος ή πλάτος, ή τοποθέτησις εις το εσωτερικόν της δεξαμενής εγκαρσίων ράβδων αγκυρώσεως προς αποφυγήν μονίμου παραμορφώσεως των τοιχωμάτων.
12. Προστασία έναντι υπερθεμάνσεως: Δεξαμεναί, εντός των οποίων υπάρχει εγκατεστημένη ηλεκτρική αντίστασις προθερμάνσεως του πετρελαίου (πχ. εις δεξαμενάς αποθηκεύσεως βαρέος ακαθάρτου πετρελαίου) δέον όπως εφοδιάζωνται δι' αυτομάτου διατάξεως διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος προς την ηλεκτρικήν αντίστασιν (πχ. δια διακόπτου κατωτάτης στάθμης), μόλις η στάθμη του πετρελαίου φτάσει εις ύψος μικρότερον των 0,25 μ. από της ανωτάτης επιφανείας της ηλεκτρικής αντιστάσεως, μετά ταυτοχρόνου αυτομάτου θέσεως εις λειτουργίαν ηχητικού και οπτικού σήματος κινδύνου.