ΑΡΘΡΟΝ-109
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ.
ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΣ
Αποθήκευσις καυσίμων, Δεξαμεναί πετρελαίου

1. Αι σωληνώσεις πετρελαίου και οι τυχόν χρησιμοποιούμενοι δάκτυλοι στεγανότητος πρέπει, ν' αντέχουν εις τας κατά την συνεχή λειτουργίαν παρουσιαζομένας μηχανικάς, χημικάς (πχ. αντοχή εις το πετρέλαιον) ή θερμικάς καταπονήσεις. Αι σωληνώσεις πρέπει να τοποθετώνται στερεώς να συνδέωνται στεγανώς ως προς το κυκλοφορούν πετρέλαιον, να συγκολλώνται δια σκληράς συγκολλήσεως ή να συνδέωνται με ρακόρ ή φλάντζες στεγανώς.
2. Αι σωληνώσεις πετρελαίου, κατά την διάβασίν των μέσω τοίχων και δαπέδων, πρέπει να τοποθετώνται εντός προστατευτικού σωλήνος προς προστασίαν από μηχανικάς βλάβας. Εις τας εντός του εδάφους τοποθετημένας σωληνώσεις πετρελαίου πρέπει να προβλέται προστασία έναντι χημικών και μηχανικών επιδράσεων.
3. Αι σωληνώσεις κυκλοφορίας πετρελαίου πρέπει να είναι εφωδιασμέναι δια διακόπτου εις θέσιν προσιτήν και λίαν εγγύς της πετρελαιοδεξαμενής.
4. Δοκιμή εις πίεσιν: δοκιμή εις πίεσιν όλων των σωληνώσεων πετρελαίου (εκτός των σωληνώσεων πληρώσεως) και των οργάνων διακοπής είναι υποχρεωτική μετά την περαίωσιν της εγκαταστάσεως. Η δοκιμή συντελείται, ει δυνατόν με ελαφρόν πετρέλαιον, υπό πίεσιν τουλάχιστον 5,0 ATU.