ΑΡΘΡΟΝ-110
ΣΥΛΛΟΓΙΚΑΙ ΚΕΡΑΙΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ - ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΑ.

1. Δια ΠΔ/ των εκδιδομένων προτάσει του Υπουργού Δημοσίων 'Εργων δύναται να ορίζωνται περιοχαί εις ας δια λόγους αισθητικής επιβάλλεται η τοποθέτησις επί του δώματος των κτιρίων μίας ή περισσοτέρων συλλογικών κεραιών λήψεως τηλεοράσεως και ραδιοφωνίας.
2. Η συλλογική κεραία επιβάλλεται εις κτίρια εφ' ων προβλέπεται επί επιφανείας μεν δώματος μέχρι και 200 τετραγωνικών μέτρων, η τοποθέτησις περισσοτέρων των τεσσάρων ιστών, επί επιφανείας δε μεγαλυτέρας των 200 τετραγωνικών μέτρων ενός προσέτι ιστού πέραν των τεσσάρων, ανά επί πλέον επιφάνειαν δώματος 200 τετραγωνικών μέτρων, τούτο δε ανεξαρτήτως των επί των ιστών τούτων προσηρμοσμένων ατομικών κεραιών.
3. Η συλλογική κεραία λήψεως τηλεοράσεως και ραδιοφωνίας δύναται να επιβάλλεται επίσης εις οικισμούς περί ων αι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 79 του παρόντος προς εξυπηρέτησιν και πλειόνων κτιρίων. Ο αριθμός αυτών και αι θέσεις αυτών ορίζονται υπό της επιτροπής ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου των κτιρίων εις ην μετέχει εκπρόσωπος της αρμοδίας Υπηρεσίας του Υπουργείου Ναυτιλίας, Μεταφορών και Επικοινωνιών.
4. Εις περίπτωσιν καθ' ην η δια συλλογικής κεραίας λήψις ήχου και εικόνος δεν τυγχάνει εξ' ίσου ικανοποιητική ως η δι' ατομικών επί του δώματος κεραιών και εφ' όσον τούτο δεν οφείλεται εις ατέλειαν της εγκαταστάσεως, τούτου διαπιστουμένου υπό της αρμοδίας Υπηρεσίας του Υπουργείου Ναυτιλίας, Μεταφορών και Επικοινωνιών, επιτρέπεται η εγκατάστασις οιασδήποτε κεραίας.
5. Δια ΠΔ/των εκδιδομένων προτάσει των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Δημοσίων 'Εργων και Ναυτιλίας Μεταφορών και Επικοινωνιών, καθορίζονται οι εφαρμοστέοι τεχνικοί κανονισμοί δια την εξωτερικήν και εσωτερικήν εγκατάστασιν συλλογικής κεραίας τηλεοράσεως και ραδιοφωνίας.
6. Εις κτίριον εν εξάρσει προς το φυσικόν περιβάλλον ή τα περιβάλλοντα αυτό κτίρια επιβάλλεται η εγκατάστασις αλεξικεραύνου.