ΑΡΘΡΟΝ-111
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

1. Αι υδραυλικαί εγκαταστάσεις των κτιρίων διέπονται υπό των διατάξεων του από 13.5.1936 ΒΔ. "περί κανονισμού εσωτερικών υδραυλικών εγκαταστάσεων" ως ετροποποιήθη, διατηρουμένου εν ισχύι.
2. Κατά την αίτησιν αδείας ανεγέρσεως κτιρίων συνολικού όγκου μεγαλυτέρου των 1.500 κυβικών μέτρων ή ανεξαρτήτως του όγκου, κτιρίων με πλείονας των 2 ορόφων (ισόγειον και 1 όροφος επ' αυτού) απαιτείται η υποβολή μελέτης υδραυλικών εγκαταστάσεων, συμφώνως προς τας διατάξεις του κατά την προηγουμένην παράγραφον κανονισμού.