ΑΡΘΡΟΝ-112
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Κατά την αίτησιν αδείας ανεγέρσεως κτιρίων συνολικού όγκου μεγαλυτέρου των 3.000 κυβικών μέτρων ή, ανεξαρτήτως του όγκου, κτιρίων με πλείονας των 5 ορόφων (ισόγειον και 4 όροφοι επ' αυτού), απαιτείται η υποβολή πασών των μελετών των εν τω κτιρίω προβλεπομένων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων ως και δήλωσις περί επιβλέψεως των ως άνω εργασιών. Αι μελέται και αι δηλώσεις επιβλέψεως δέον όπως υπογράφωνται παρά των εχόντων το προς τούτο δικαίωμα κατά την ισχύουσαν σχετικήν νομοθεσίαν.